Den Hertog_Voorjaarsaanbieding 2024

Voorjaar 2024 Nieuwe uitgaven Herdrukken

Voorjaar 2024

Voorjaar 2024

Promotiemateriaal Leesprikkel 2023-2024 kinderboekencatalogus bestelnummer 1202 4 PROMOT I EMAT ER I A AL

Besteladres Den Hertog B.V. Postbus 150 3990 DD Houten Telefoon: 030 63 73 434 E-mail: info@hertog.nl Website: www.uitgeverijdenhertog.nl Onze uitgaven zijn ook verkrijgbaar bij: CBC ’t Gulden Boek - Houten Bezoekadres Den Hertog uitgeverij Elzenkade 6 3992 AC Houten Informatie over de uitgaven Redactie Telefoon: 030 63 46 690 E-mail: redactie@hertog.nl Bestellingen en informatie Telefoon: 030 63 73 434 E-mail: info@hertog.nl Vertegenwoordigers Marco Poppe Telefoon: 06 53 63 81 26 André van Stuijvenberg Telefoon: 06 45 84 03 17 Wijzigingen Wijzigingen in prijs, omvang, uitvoering en verschijningsdatum van de in deze catalogus genoemde titels worden voorbehouden. 5 INFO

Nieuwe uitgaven

In de huidige, liberale wereld komt heel wat op ons af. Allerlei opvattingen – ook over echtscheiding, huwelijk en gezin – veranderen dusdanig, dat we kunnen spreken van een cultuurcrisis. Het gaat om een ideologie die wordt opgedrongen via de media, op de scholen, en zelfs in de kerken. Op ons rust de roeping om dit te doorzien, om op te passen voor gewenning, om te waken dat we onbewust onze mensvisie laten bepalen door het seculiere gedachtegoed. Vanuit dat besef heeft ds. Agteresch een serie preken gehouden over huwelijk en gezin. Deze preken vormen de basis voor deze bundel overdenkingen. Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, (pas) getrouwde stellen Wandel in de liefde Overdenkingen over huwelijk en gezin Ds. H.J. Agteresch DS. H.J. AGTERESCH is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Werkendam. formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 176 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3231 5 nur 700 prijs ca. € 19,90 verschijnt mei 2024 ook verkrijgbaar als e-book ca. € 14,50 THEOLOG I E 8

Als Middelaar is Hij de Weg waardoor zondaren opnieuw Gods gunst en gemeenschap kunnen ervaren. Waar geleerd wordt dat buiten Christus geen redding en zaligheid is, werkt Gods Geest in het hart de overtuiging van de bekwaamheid en de gewilligheid van de Zaligmaker. Zo wordt Hij voor verloren zondaren de Weg, de Waarheid en het Leven. Christus de Weg, de Waarheid en het Leven John Brown formaat 16,3 x 23,8 cm omvang ca. 288 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3279 7 nur 700 prijs ca. € 29,90 verschijnt maart 2024 Met dit boek beoogt de auteur ‘een ontdekking van de rechte wijze, om Christus te gebruiken tot heiligmaking’. Uitgangspunt is Johannes 14:6, waar Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Christus kwam op aarde niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. De gelovigen leren Christus te gebruiken tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. Gerechtvaardigd door het geloof in Hem, zullen zij kracht uit Hem leren trekken tot een geheiligd leven. Zij worden opgeroepen om zich te wachten voor zonden van moedeloosheid, ongeloof en onwilligheid, en aangemoedigd om Christus’ beloften te omhelzen. Christus de Weg, de Waarheid en het Leven is een standaardwerk, waarvan de eerste Engelse editie direct in het Nederlands vertaald werd door Jacobus Koelman. Het is nu opnieuw vertaald uit het Engels en ingeleid door drs. H. Folmer. Geschikt voor liefhebbers van puriteinen, persoonlijk gebruik JOHN BROWN (1610-1679), een bekende Schotse puritein, wordt door Samuel Rutherford met waardering genoemd in een van zijn brieven. Gevangengenomen om zijn geloof, werd hij verbannen en was hij enige tijd predikant van de Schotse kerk in Rotterdam. THEOLOG I E 9

druk derde formaat 17,3 x 25,1 cm omvang 2 delen, resp. 776 en 781 bladzijden uitvoering gebonden verpakking als set in doos isbn 978 90 331 2200 2 nur 700 prijs € 195,00 verschijnt februari 2024 schouwd als hét standaardwerk van de gereformeerde theologie. Van de Institutie verschenen vanaf 1536 verschillende edities, totdat uiteindelijk in 1559 de meest complete versie werd gepubliceerd – de versie waarvan deze uitgave de vertaling bevat. De vertaling van De Niet wordt gekenmerkt door leesJohannes Calvijn JOHANNES CALVIJN (15091564) schreef zijn Institutie als een theologische inleiding op de Bijbel en een rechtvaardiging van de principes van de Reformatie. De derde druk van Calvijns belangrijkste geschrift in de vertaling van dr. C.A. de Niet verschijnt in een vernieuwde uitvoering. De inhoud blijft ongewijzigd, behoudens enkele kleine correcties en een verfijning van het register op aangehaalde Schriftplaatsen. Nog altijd wordt Calvijns belangrijkste geschrift bebaarheid en betrouwbaarheid. Bij zijn vertaalwerk werd hij terzijde gestaan door een redactie, bestaande uit dr. W. van ’t Spijker, dr. W. de Greef, dr. W.H.Th. Moehn en dr. A. de Reuver. Geschikt voor geïnteresseerden in de Reformatie en de bronnen van de gereformeerde theologie, belijdenisgeschenk Institutie THEOLOG I E 10

De oprechte en standvastige keus van Ruth Ds. D.A. Detmar In dit boekje behandelt ds. Detmar de goede keus die Ruth door genade mocht doen. Hij laat zien hoe in deze keus kenmerken van het werk der genade te vinden zijn. Door Gods genade is haar keus oprecht en standvastig. Het werk van de Heere wordt onderscheiden van het nabijkomende werk. Tegelijk wordt Gods werk in het hart op eenvoudige en leerzame wijze beschreven. Waar dit werk in beginsel mag zijn, is het volle heil al geschonken, hoe onderscheiden de kennis ervan ook is. Deze uitgave is hertaald en ingeleid door C. Bregman. Geschikt voor belijdenisgeschenk, (jong) volwassenen God en de Mammon kunnen niet samen gediend worden. Zij die de wereld dienen, bedenken de dingen die van beneden zijn; zij zijn van de wereld en spreken over de wereld. Maar zij die de Heere dienen, zoeken de dingen die boven zijn; ze kennen een oprechte keus om voor God te leven, aan Jezus’ voeten te knielen en Hem tot Koning te hebben over hun hart. DIRK ADRIANUS DETMAR (1772-1844) was een geliefd predikant. Hij was in de 19e eeuw een van ‘hen die bleven’ en niet meegingen met de Afscheiding. Lange tijd diende hij de hervormde gemeente van Ede. formaat 12,8 x 20,6 cm omvang ca. 80 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3270 4 nur 700 prijs ca. € 12,90 verschijnt april 2024 THEOLOG I E 11

Tot u is het Woord der zaligheid gezonden Het hart van het christelijk geloof Ralph Erskine vertaler P.J. Valk formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 272 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3284 1 nur 700 prijs ca. € 29,90 verschijnt februari 2024 Zes belangrijke preken over de grote thema’s van het christelijk geloof, zoals de Persoon Christus, Zijn lijden en sterven, de aanbieding van Christus aan alle hoorders van het Evangelie, de val, de verdorvenheid en onmacht van de mens, roeping, geloof en bekering. Christus en Zijn verlossingswerk staan in deze preken voortdurend centraal. Toehoorders worden rechtstreeks aangesproken, vermaand tot geloof en bekering, vertroost of gewaarschuwd. Duidelijk geeft Erskine aan hoe we ons kunnen onderzoeken, en hoe we kunnen weten of we ware gelovigen zijn of niet. Geschikt voor persoonlijke overdenking, leesdienst, uitdeling, liefhebbers van puriteinen, belijdenisgeschenk RALPH ERSKINE (1685-1752) was een bekend prediker in het Schotse Dunfermline. Van hem en van zijn broer Ebenezer zijn vele geschriften bewaard gebleven. THEOLOG I E 12

Ds. C. Harinck formaat 14,7 x 22 cm omvang ca. 272 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3281 0 nur 700 prijs ca. € 24,90 verschijnt maart 2024 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 16,50 Nu het christendom aan het verdwijnen is in Europa, is het leerzaam om na te gaan hoe de gelovigen van de eerste eeuwen als minderheid in een heidense wereld geleefd hebben. Alle godsdiensten komen voort uit een zoektocht van de mens naar de onbekende God. Maar het christendom is het gevolg van Gods zoeken naar de mens. Deze verlossingsleer is voor velen een aanstoot. Is de man van Nazareth wel de Zoon van God? Is Hij de enige weg tot God? Zijn alle andere godsdiensten dan dwaalwegen? Deze vragen hebben ook de auteur veel beziggehouden. Dit boek is mede ontstaan uit zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid van het christendom. Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, belijdenisgeschenk geren door de Schrift en het oorspronkelijke christendom. Ds. Harinck neemt de lezer mee naar de bron: de Schrift, de apostelen, de apostolische vaders en de kerkvaders. Lijken we in leer en leven nog op de kerk van het eerste uur? Door kerkelijke onenigheid is veel van het oorspronkelijke christendom verloren gegaan. Er kunnen veel menselijke opvattingen de kerk binnensluipen. Daarom moeten we ons steeds weer laten corriHet fundament van het christendom De leer van de apostelen en het leven van de eerste christenen DS. C. HARINCK (1933) is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. THEOLOG I E 13

formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 112 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3282 7 nur 700 prijs ca. € 16,90 verschijnt mei 2024 aanvechting was zijn deel, maar hij mocht bij tijden ook getuigen: ‘Schoon ’k arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig.’ Geschikt voor liefhebbers van stichtelijke levensverhalen Van acrobaat tot Sioniet Uit het leven van ouderling A. de Deugd B. Hooghwerff De ‘Zeelandia Brothers’ waren een begrip in Nederland en ver daarbuiten. Ze stonden bekend als ‘wereldberoemde Boeren-acrobaten’. De gebroeders De Deugd uit Dordrecht oefenden in een schuur op de tuinderij van hun vader net zo lang totdat ze halsbrekende toeren konden vertonen. In Dordrecht traden ze op in Kunstmin onder de naam ‘De Dordtsche Acrobaten’ of ‘The 4 Powerboys’. Ze maakten plannen om naar Amerika te gaan. Gods weg was echter anders. Hij greep verschillenden uit het gezin De Deugd in het hart. Hun leven veranderde radicaal. Arie de Deugd (1896-1973) werd later ouderling in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Dordrecht. Hij diende in eenvoud en met ootmoed. Ds. F. Mallan zei bij zijn begrafenis: ‘De Deugd is toneelspeler geweest in de wereld, maar niet in de godsdienst.’ Veel strijd en B. HOOGHWERFF is auteur van talrijke kerkhistorische publicaties. THEOLOG I E 14

Antwoord per brief Deel 2 Ds. F. Mallan antwoord op de meest uiteenlopende vragen. Eerder verscheen in boekvorm een eerste deel met een kleine bloemlezing van de vele vragen die door ds. Mallan werden beantwoord. Voor dit tweede deel is opnieuw een aansprekende selectie gemaakt. Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, belijdenisgeschenk Vanaf 1972 tot 2009 publiceerde ds. F. Mallan in De Wachter Sions, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, regelmatig een ‘Antwoord per brief’. Schriftuurlijk-bevindelijk, vaak aan de hand van een oude schrijver, gaf hij op zijn geheel eigen wijze van schrijven een formaat 20,3 x 20,6 cm omvang ca. 216 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3285 8 nur 700 prijs ca. € 22,50 verschijnt april 2024 DS. F. MALLAN (1925-2010) was predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. THEOLOG I E 15

Statenvertalers boven Psalm 45. Het is een bruiloftslied, een samenspraak tussen de Bruidegom Christus en Zijn bruid. Dit lied voor de Koning is bedoeld om geestelijk onderwijs te geven. Eenvoudig en gunnend wordt de inhoud van deze psalm verklaard en aan het hart van ouderen en jongeren gelegd. Geschikt voor persoonlijk gebruik, belijdenisgeschenk, jongeren en ouderen Het schoonste lied van de Koning Zeven preken over Psalm 45 Ds. H.J. van Marle formaat 14,3 x 21,4 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3283 4 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt april 2024 ‘Een uitnemend profetisch bruiloftslied, bij gelegenheid van het huwelijk van Salomo met Farao’s dochter, gedicht over het geestelijke huwelijk van den Bruidegom Jezus Christus met Zijn lieve bruid, de algemene kerk der Joden en heidenen.’ Dat schreven de DS. H.J. VAN MARLE is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Staphorst. THEOLOG I E 16

Robert Murray McCheyne druk derde, herziene formaat 12,8 x 20,6 cm omvang ca. 96 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3273 5 nur 700 prijs ca. € 12,90 verschijnt april 2024 De blijdschap van de gelovige is vertaald en ingeleid door ds. M. Krijgsman. Geschikt voor ouderen en jongeren, belijdenisgeschenk Deze uitgave verscheen in 1858 en beleefde verschillende herdrukken. De tien toespraken in dit boekje zijn kenmerkend voor de auteur. De inhoud ervan getuigt van een zuivere, eenvoudige verkondiging van het Evangelie. Gedreven door heilige ernst en liefde tot zielen, zocht hij zielen te leiden tot Christus. De blijdschap van de gelovige ROBERT MURRAY MCCHEYNE (1813-1843) begon als hulpprediker, en was van 1836 tot aan zijn overlijden als predikant verbonden aan de St Peter’s in Dundee. THEOLOG I E 17

formaat 15 x 22,6 cm omvang ca. 176 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3280 3 nur 700 prijs ca. € 19,90 verschijnt april 2024 vooral om ons iets te laten ervaren van de kracht van Paulus’ boodschap, die ook tot ons is gericht. Niet alleen is er aandacht voor Paulus, maar ook voor zijn medewerkers. Zoals de zachtmoedige Bárnabas, de oprechte Titus, de ‘geliefde medicijnmeester’ Lukas en al Ds. A. Moerkerken Lukas vertelt ons in de Handelingen der Apostelen van Paulus’ zendingsreizen. Het is de beschrijving van een gewoon sterfelijk mens die door de kracht van de Heilige Geest met zijn prediking de hele wereld in beroering had gebracht. Het verhaal is actueler dan welke roman ook en meeslepender dan elke reisbeschrijving. Ds. Moerkerken neemt ons in dit boek mee op reis met Paulus. Om te luisteren naar zijn prediking en getuige te zijn van zijn ontberingen. Maar die anderen, die Paulus hebben bijgestaan. Talrijke illustraties en kaartjes in kleur ondersteunen de tekst. Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, (belijdenis-)geschenk Het Woord gaat voort Met Paulus van Jeruzalem tot Athene DS. A. MOERKERKEN is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. THEOLOG I E 18

De grote dag komt... Bijbelstudies over de profeet Joël Ds. P.J. de Raaf Een uitgave in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. Geschikt voor jongeren, (jong)volwassenen, kringwerk Joël behoort tot de kleine profeten. Op een paar belangrijke plaatsen in het Nieuwe Testament wordt uit dit Bijbelboek geciteerd. De kern van het boek Joël is: de grote dag van de Heere komt. Dan zal zich het oordeel over de zonde voltrekken. Daarom werd Juda, en worden wij, opgeroepen tot formaat 14 x 20,8 cm omvang ca. 112 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3271 1 nur 700 prijs ca. € 14,50 verschijnt april 2024 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 9,50 bekering. De Heere belooft Zijn Heilige Geest uit te storten, en daarom zullen mensen gaan roepen tot God. Door die Geest zullen (jonge) mensen gaan profeteren: God kennen zoals Hij is en van Hem spreken. Juist ook in de eindtijd zullen er velen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. DS. P.J. DE RAAF is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Boskoop. THEOLOG I E 19

Uit de duisternis tot het licht Augustinus’ leven vanuit zijn Belijdenissen toegelicht Ds. A.J.T. Ruis formaat 14 x 20,8 cm omvang ca. 144 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3274 2 nur 700 prijs ca. € 15,50 verschijnt april 2024 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 10,50 God de Schepper en belijdt hij zijn schuld tegenover God. Vervolgens schrijft hij om andere mensen aan te sporen tot bekering en hen daarin te bemoedigen. De God, Die hem gezocht heeft en Die hem gevonden heeft, leeft nog en werkt nog! Ten slotte wil Augustinus met zijn Belijdenissen ook dwalingen weerleggen. Juist in het bestrijden van dwalingen zal ons inzicht in Gods Woord steeds helderder en duidelijker worden. Aan de hand van sprekende citaten uit de Belijdenissen beschrijft de auteur het leven van Augustinus tot aan zijn bekering en doop in de paasnacht van 387. Daarin laat hij zien hoe tijdloos het werk van God in een mensenleven is. Geschikt voor (jong)volwassenen, studerenden, liefhebbers van de kerkvaders De kerkvader Augustinus (354-430) schreef zijn beroemd geworden boek de Belijdenissen voor een groot deel in de vorm van een gebed. Daarin blikt hij terug op zijn leven, hoe hij door God uit de duisternis werd getrokken tot Zijn wonderbaar licht. Augustinus schreef het boek om drie redenen. Allereerst om de Heere te loven en groot te maken. In een lofzang bezingt hij de grootheid van DS. A.J.T. RUIS (1978) is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. THEOLOG I E 20

Ds. P. van Ruitenburg formaat 15,3 x 15,6 cm omvang ca. 72 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3286 5 nur 700 prijs ca. € 12,90 verschijnt april 2024 een honger naar Zijn vriendschap werken. Zonder deze vriendschap is stille tijd kaal en oppervlakkig. Maar wat is het rijk om dicht bij God te zijn. Dan kan stille tijd wonderlijk goed zijn. Hoe afhankelijker we van God zijn en hoe meer we Hem nodig hebben, hoe beter. Geschikt voor jongvolwassenen en ouderen, (belijdenis-)geschenk Vriendschappelijke omgang met God: het lijkt onmogelijk. En toch kan het, omdat de verheven God Zijn eniggeboren Zoon mens liet worden om naast ons te komen staan. Hij daalt laag af, laat Zich vinden, spreekt van hart tot hart door Zijn Woord en de Heilige Geest. Daar is stille tijd voor, tijd om vriendschap met God te ervaren, om Zijn Geest in ons te laten werken. Van nature zijn we vijanden van God. Alleen de Heere kan Stil tot God DS. P. VAN RUITENBURG (1953) is emeritus predikant van de Netherlands Reformed Congregations, de Noord-Amerikaanse zusterkerken van de Gereformeerde Gemeenten. THEOLOG I E 21

kruiswoord nog des te meer. In 49 overdenkingen volgen we Jezus op de weg naar Golgotha en horen we Hem spreken vanaf het kruis. Zo worden we gewezen op de enige veilige plaats in deze wereld, in de schaduw van het kruis. Geschikt voor persoonlijke overdenking, belijdenisgeschenk Ds. A.C. Uitslag Het kruis. Daar kan het in ons leven niet buitenom. Het vormt de hartslag van elke prediking: Jezus Christus en Dien gekruisigd (1 Kor. 2:2). Het werk van Christus dat Hij aan het kruis volbracht heeft, is het fundament van de zaligheid. De plaats van de kruisiging was de plaats van het gericht. Daar werd het vonnis voltrokken aan een hout, bestaande uit twee balken. Op Golgotha kwam de balk van Gods rechtvaardigheid en de balk van Gods barmhartigheid samen formaat 14,3 x 21,4 cm omvang ca. 160 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3276 6 nur 700 prijs ca. € 16,90 verschijnt februari 2024 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 11,50 In de schaduw van het kruis 49 overdenkingen voor de lijdensweken in Hem, Die hing aan het middelste kruis. Aan Jezus Christus werden de zonden gestraft, opdat in Hem vrijspraak te vinden zou zijn. Aan het kruis heeft Jezus ook gesproken. Zeven keer klinkt uit Zijn mond een prediking vol van genade. Het kruis heeft ons wat te zeggen. Elk DS. A.C. UITSLAG is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk (EbenHaëzer) op Urk. THEOLOG I E 22

Eer wie eer toekomt Bijbels gezag in de praktijk Ds. A.T. Vergunst bedoeld heeft, en hoe Hij ons welzijn en voorspoed daarmee op het oog heeft. Dat doet ds. Vergunst vanuit het vijfde gebod en andere Schriftplaatsen die gaan over het gezag. Geschikt voor ouders, leerkrachten, leidinggevenden, kerkenraden Als je een knappe prestatie geleverd hebt, kun je met een prijs geëerd worden. We zeggen dan: ‘Eer wie eer toekomt.’ Eer betekent: een bewijs van achting. In zo’n geval is het eren gekoppeld aan een bepaalde prestatie, en het is een vrije keus om daar eer aan te verlenen. In de Bijbel komen we het woord eer tegen in verband formaat 14 x 20,8 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3277 3 nur 700 prijs ca. € 14,50 verschijnt mei 2024 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 9,50 met gezag. Bijvoorbeeld: ‘Eer uw vader en uw moeder.’ Of: ‘Vreest God, eert de koning.’ In die gevallen is er geen sprake van een vrije keus vanwege iemands prestatie. Het is de acceptatie van gezag en een bewijs van achting vanwege zijn of haar positie ten opzichte van jou. Heel praktisch schrijft de auteur over hoe God het gezag DS. A.T. VERGUNST is predikant van de Reformed Congregation te Carterton (Nieuw-Zeeland). THEOLOG I E 23

Levend met Christus Bijbelstudies over de Kolossenzenbrief Ds. R.A.M. Visser formaat 14 x 20,8 cm omvang ca. 160 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3272 8 nur 700 prijs ca. € 16,90 verschijnt april 2024 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 11,50 praktische manier. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen. Geschikt voor (jong)volwassenen, kringwerk Tijdens de derde zendingsreis van Paulus kwam een zekere Epafras tot bekering. Hij bracht het Evangelie naar de steden in het Lycusdal, waarvan ook Kolosse deel uitmaakt. Zo ontstond er een christelijke gemeente, in een door-endoor multiculturele en multireligieuze samenleving. Ten diepste zoekt de Heilige Geest met deze brief ook vandaag mensen op die leven in een net zo door-en-door zondige, multiculturele en multireligieuze samenleving. Door de brief aan de Kolossenzen wil Hij onderwijs geven in de Bijbelse samenhang tussen de christelijke leer en het christelijke leven. Zodat jongeren en ouderen staande mogen blijven door de kracht van Gods Geest en genade, en God alleen alle eer ontvangt. In 26 bijbelstudies behandelt de auteur deze brief van Paulus op een eenvoudige en DS. R.A.M. VISSER is sinds 2016 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Apeldoorn. Daarvoor diende hij de gemeente van Terneuzen. THEOLOG I E 24

Octavius Winslow formaat 15,3 x 17,6 cm omvang ca. 144 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3269 8 nur 700 prijs ca. € 14,90 verschijnt april 2024 Goddelijke vertroosting is voor het eerst uit het Engels vertaald door Pauline van Helten-Proper. Geschikt voor persoonlijk gebruik, belijdenisgeschenk die Hij spreekt, verzekert de oprecht gelovige van Zijn genade en nabijheid. In 31 korte overdenkingen werpt de auteur licht op dit genadige spreken van God. De woorden van God getuigen van Zijn majesteit, almacht en liefde. Uit Zijn Woord blijkt hoe Hij Zich van tijd tot tijd richt tot mensen. Hij spreekt tot hen in de onderscheiden omstandigheden en beproevingen van het leven. De vertroosting in de woorden Goddelijke vertroosting OCTAVIUS WINSLOW (1808-1878) diende als predikant enkele gemeenten in Amerika en Engeland. Hij heeft veel geschriften nagelaten. THEOLOG I E 25

- Met gespreksvragen - Bij elk verhaal een kleurrijke, historisch verantwoorde illustratie - Geschikt om voor te lezen en om zelf te lezen Gisette van Dalen-Heemskerk Tekeningen van Daan van Oostenbrugge In 87 nieuwe verhalen neemt de auteur kinderen mee door het Oude en Nieuwe Testament, zodat ze al jong vertrouwd raken met de Bijbelse boodschap. De verhalen blijven dicht bij de tekst van de Bijbel en brengen die aan het hart van de lezers. - Mooi en zorgvuldig taalgebruik Eerder verschenen: Bijbelse verhalen voor kinderen - deel 1 Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar formaat 17,3 x 25,1 cm omvang ca. 192 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3145 5 nur 214 prijs ca. € 29,50 verschijnt mei 2024 Bijbelse verhalen voor kinderen Deel 2 GISETTE VAN DALENHEEMSKERK werkt bij het Reformatorisch Dagblad en familieblad Terdege. Ze is getrouwd en moeder van vier dochters. Ze heeft vele kinderboeken op haar naam staan. Daarnaast verscheen van haar hand Bijbelse verhalen voor kinderen deel 1. DAAN VAN OOSTENBRUGGE is illustrator. Voor deze verhalen onderzocht hij nauwkeurig hoe het dagelijks leven in de tijd van de Bijbel eruitzag. 26 B I JBEL EN K IND

Nergens welkom Rijk Arends Hans merkt wat het is om een Jood te zijn in Duitsland. Als hij door de Hitlerjugend in elkaar geslagen is, durft hij nog amper op straat te komen. Zijn moeder, broertje en zusjes zijn al uit het land vertrokken. Samen met zijn vader maakt Hans een plan om te vluchten. Op 13 mei 1939 vertrekt de oceaanstomer ‘St. Louis’ met Hans en zijn vader aan boord vanuit Hamburg naar Cuba. Ze moeten een lange reis over de oceaan maken. Aan boord leert Hans Eva kennen. Ze proberen hun verblijf aan boord zo leuk mogelijk te maken, maar Hans merkt ook dat het best lastig is om nieuwe vriendschap te sluiten als je zoveel hebt meegemaakt. Als ze bijna in Cuba zijn, slaat het noodlot toe. De Cubaanse regering wil de Joodse vluchtelingen niet toelaten. Moeten ze terug naar Duitsland, hun dood tegemoet? En gaat Hans formaat 14,3 x 21,4 cm omvang ca. 128 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3268 1 nur 283-284 prijs ca. € 12,50 verschijnt april 2024 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 8,50 RIJK ARENDS won twee keer de christelijke jeugdboekenprijs Het Hoogste Woord: in 2020 met Overboord en in 2022 met De andere wereld. ooit zijn moeder, broertje en zusjes weer terugzien? Een spannend en ontroerend verhaal, gebaseerd op historische feiten. Nergens welkom is een vervolg op Het meisje zonder naam. Maar je kunt de boeken ook los van elkaar lezen. Geschikt voor lezers vanaf 11 jaar 27 J EUGDBOEK EN

Schuldig? Hans Mijnders Lenn gaat naast Jurre zitten, die op zijn telefoon zit te kijken. ‘Interessant?’ ‘Het gaat over jou.’ Jurre laat hem het scherm zien. Lenn duwt de hand weg. ‘Ik heb het van Yara al gehoord. Die gozer spoort niet.’ ‘Dus jij hebt die twintig piek echt niet?’ Jurre vraagt het zo hard, dat allerlei klasgenoten opkijken. ‘Vertrouw jij me nu ook al niet meer?’ Lenn voelt een drukkend gevoel op zijn borst. Zo snel gaat het dus: iemand vertelt een leugen over hem en gelijk wordt er aan hem getwijfeld. Zelfs door zijn vrienden. Klas V1 gaat op kamp! Lenn vindt het superspannend, maar dat laat hij niet merken. De enige die hij goed kent, is Yara. Gelukkig kan hij het steeds beter vinden met twee kamergenoten, Jurre en formaat 15,3 x 23,1 cm omvang ca. 144 bladzijden uitvoering gebonden isbn 978 90 331 3264 3 nur 283-284 prijs ca. € 13,50 verschijnt april 2024 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 9,50 HANS MIJNDERS is directeur in het basisonderwijs. Hij heeft al meer dan 55 jeugdboeken geschreven. Samuel. De sfeer op het kamp is erg gezellig, tot blijkt dat klasgenoot Ralph wordt gepest. Steeds meer klasgenoten geven Lenn de schuld van de pesterijen, maar Lenn heeft er niets mee te maken. Hoe kan hij zijn onschuld bewijzen? Gelukkig geloven zijn vrienden en Yara hem wel. Kunnen ze een plan bedenken om de dader van de pesterijen in de val te lokken? Geschikt voor lezers vanaf 11 jaar 28 J EUGDBOEK EN

J.J. Frinsel formaat 14,7 x 22 cm omvang ca. 320 bladzijden uitvoering paperback isbn 978 90 331 3278 0 nur 342 prijs ca. € 19,90 verschijnt april 2024 ook verkrijgbaar als e-book: ca. € 13,50 Frinsel brengt in zijn verhaal het Bijbelse land en de klassieke oudheid op levendige en ontroerende wijze opnieuw tot leven. Geschikt voor liefhebbers van (bijbelse) fictie Als Itamar zijn familie en vrienden verloren heeft, blijft er nog één verlangen over: hij wil de Messias ontmoeten. Uiteindelijk ziet hij de Heere Jezus, maar onder andere omstandigheden dan hij had gedacht. Een ontmoeting voor de poort. Ontmoeting voor de poort Herdruk in nieuwe vormgeving van een indrukwekkende en geliefde bijbelse roman. J.J. FRINSEL (1927-2021) was een geboren verteller. Hij heeft veel jeugdboeken geschreven en enkele romans, waarvan Ontmoeting voor de poort de bekendste is. 29 ROMAN

Herdrukken

Ds. G.J. van Aalst Waar liefde woont 10e druk | 155 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 1663 6 € 20,90 verschijnt maart 2024 De apocriefe boeken 4e druk | 288 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 3202 5 € 28,90 verschijnt maart 2024 Ds. G.J. van Aalst Met hart en mond 7e druk | 157 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 1850 0 € 20,90 reeds verschenen NUR 700 ISBN 978 90 331 1850 0 Evert Barten Vast en zeker 5e druk | 174 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2634 5 € 23,90 verschijnt maart 2024 NUR 700 / ISBN 978 90 331 2634 5 NUR 700 ISBN 978 90 331 1663 6 HERDRUK K EN 32

Wilhelmus Eversdijk Des Heeren lof verkondigd uit de mond der kinderen 2e druk | 160 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 3211 7 € 20,90 reeds verschenen Ds. A.T. Huijser Hij was verloren en is gevonden 2e druk | 128 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 3223 0 € 16,90 reeds verschenen Matthew Henry De weg tot behoud 5e druk | 123 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2564 5 € 16,90 verschijnt maart 2024 NUR 700 ISBN 978 90 331 2564 5 Abigaïl Janse-Pieterman Een open boek 4e druk | 144 blz. | paperback ISBN 978 90 331 3216 2 € 15,90 verschijnt februari 2024 HERDRUK K EN 33

Ds. J. Joppe Biddend belijden 4e druk | 123 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2449 5 € 16,50 verschijnt maart 2024 NUR 700 ISBN 978 90 331 2449 5 R.M. McCheyne De Bron van zaligheid 4e druk | 568 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2566 9 € 35,90 verschijnt maart 2024 Maaike Mallan Door ruwe stormen 2e druk | 187 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 3243 8 € 20,90 reeds verschenen Ds. G.J.N. Moens De spijze die blijft 2e druk | 176 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 3251 3 € 16,90 reeds verschenen 700 331 2566 9 HERDRUK K EN 34

Elise Pater-Mauritz Moeskruid 4e druk | 163 blz. | paperback ISBN 978 90 331 2968 1 € 14,90 verschijnt maart 2024 NUR 707 Ds. A.T. Vergunst Denk aan je Schepper 2e druk | 141 blz. | paperback ISBN 978 90 331 3197 4 € 15,90 verschijnt februari 2024 Ds. A. Moerkerken Beeldend onderwijs 2e en 3e druk | 254 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 3259 9 € 19,90 reeds verschenen Ds. P. van Ruitenburg Lieve kleinkinderen 2e druk | 72 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 3196 7 € 12,90 reeds verschenen HERDRUK K EN 35

Octavius Winslow De Heere is mijn Deel 5e druk | 140 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2945 2 € 15,50 verschijnt maart 2024 NUR 700 H. van Dam Bijbelse vertellingen deel 1 9e druk | 263 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 0872 3 € 34,50 reeds verschenen NUR 214 ISBN 978 90 331 0872 3 Ds. W.A. Zondag Met woord en daad 3e druk | 187 blz. | paperback ISBN 978 90 331 2971 1 € 16,90 reeds verschenen NUR 700 Mary Winslow De hemel geopend 3e druk | 293 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 3226 1 € 21,50 reeds verschenen HERDRUK K EN 36

Laura Zwoferink De Heere Jezus is opgestaan 3e druk | 32 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2695 6 € 11,50 verschijnt maart 2024 NUR: 224 Laura Zwoferink De Heere roept Samuël 4e druk | 16 blz. | karton ISBN 978 90 331 2694 9 € 6,90 verschijnt maart 2024 H. van Dam Leid mij in Uw waarheid 8e druk | 126 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 1395 6 € 17,90 verschijnt maart 2024 s de inhoud van de Heidelbergse s op een voor kinderen wijze weergegeven. nnen wil men op zondag met de er de gehoorde preek praten. de catechismuspreken betreft, is dit en gemakkelijk. Dit boek wil ulp komen. Het kan ook heel goed deren zelf gelezen worden. ikt voor kinderen vanaf ongeveer as jarenlang werkzaam in het erder schreef hij llingen voor jonge kinderen. NUR 700 ISBN 978 90 331 1395 6 Laura Zwoferink Jona in de vis 5e druk | 16 blz. | karton ISBN 978 90 331 2693 2 € 6,90 verschijnt maart 2024 NUR 224 NUR 224 HERDRUK K EN 37

Laura Zwoferink Kleurboek Kijk en Luister deel 3 3e druk | 24 blz. | geniet ISBN 978 90 331 2766 3 € 4,50 reeds verschenen Thea Zoeteman Joliens opdracht 2e druk | 221 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 3172 1 € 17,90 verschijnt februari 2024 Peter Dirksen Gered! 2e druk | 110 blz. | paperback ISBN 978 90 331 3255 1 € 11,90 verschijnt februari 2024 Laura Zwoferink Kleurboek Kijk en Luister deel 1 5e druk | 24 blz. | geniet ISBN 978 90 331 2764 9 € 4,50 reeds verschenen van Laura Zwoferink -- ijbelse verhalen in woord en beeld voor kleine kinderen. ijk en luister (1) 33119699 ijk en luister (2) 33120862 ijk en luister (3) 33121975 anaf 2 jaar. per deel ca. 202 blz. geb. ijk en luister - Memo 2 Memory-spel bij deel 2 van Kijk en Luister. Vanaf 3 jaar. oos met 72 kaartjes 33124419 b. 33124327 7 blz. geb. 33126000 illustraties zijn van vier jaar en kan door ijke tekeningen, 16-02-16 11:20 HERDRUK K EN 38

G.W. van Leeuwen-van Haaften Woordzoekers - deel 2 7e druk | 48 blz. | geniet ISBN 978 90 331 1498 4 € 5,50 verschijnt februari 2024 Woordzoekers 2 bevat 25 woordzoekers, bijbelse puzzels waarbij een aantal woorden moet worden weggestreept. Van de letters die overblijven kunnen weer andere woorden worden gemaakt. Zo ontstaat er bij elke woordzoeker een tekst uit het Woord. De moeilijkheidsgraad van de puzzels varieert en is aangegeven door middel van sterren. De puzzels zijn geschikt voor iedereen die van puzzelen houdt, voor school, gezin en vereniging. G.W. van Leeuwen-van Haaften Woordzoekers - deel 3 6e druk | 48 blz. | geniet ISBN 978 90 331 1542 4 € 5,50 verschijnt februari 2024 Woordzoekers 3 bevat 25 woordzoekers, bijbelse uzzels waarbij een aantal woorden moet worden eggestreept. Van de letters die overblijven kunnen eer andere woorden worden gemaakt. Zo ontstaat er bij elke woordzoeker een tekst uit het Woord. e moeilijkheidsgraad van de puzzels varieert en is aangegeven door middel van sterren. De puzzels zijn geschikt voor iedereen die van uzzelen houdt, voor school, gezin en vereniging. M.A. Mijnders-van Woerden De vrouw met het Boek 16e druk | 350 blz. | gebonden ISBN 978 90 331 2122 7 € 16,90 verschijnt februari 2024 NUR 284 wijze woont een Engels meisje, erkdienst bij. Wat dáár gebeurt die de prediking van die avond engt, wordt in dit boek duidelijk eping om naar China te gaan, gen, Gods wondere leiding... e lezer diep ontroeren. chiedenis van een eenvoudige nst van haar grote Meester. HERDRUK K EN 39

Bezoekadres Elzenkade 6 (bedrijventerrein ‘Doornkade’) 3992 AC Houten Postadres Postbus 150 3990 DD Houten T 030 63 73 434 E boeken@hertog.nl W www.uitgeverijdenhertog.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==