9789033131516

3 Johan Krijgsman Wandelen als christen DEN HERTOG - HOUTEN TWEEDE DRUK

4 © 2022 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 3151 6 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vormof op enigewijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige anderemanier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 1e druk maart 2022 2e druk oktober 2022

5 Inhoud Woord vooraf – 7 1. Wandelen op hoog niveau – Henoch – 9 2. Wandelen en handelen – Noach – 15 3. Wandelen met een opdracht – Abraham – 21 4. Wandelen in moedeloosheid – Elia – 26 5. Wandelen of niet wandelen met God – 31 6. Wandelen in Gods waarheid – 36 7. Wandelen met verwachting – 41 8. Wandelen in oprechtheid – 46 9. Wandelen met elkaar in liefde – 52 10. Wandelen in witte kleren – 58 11. Wandelen in Christus – 64 12. Wandelen naar de regel van het geloof – 71 13. Wandelen... anders – 78 14. Wandelen als in een beeld – 84 15. Wandelen als christen – 90

6

7 Woord vooraf Wandelen als christen – kan dat, en hoe dan? Ben je dan niet een zonderling? Dan kun je toch niet meer genieten van het leven? Wandelen doe je toch voor ontspanning? Begrijpelijke vragen. In dit boek zoek ik met u en jou naar antwoorden. We doen dit al wandelend. Soms staanwe stil op een hoogtepunt. Net als de man op de voorkant van dit boek. Op grote hoogte tuurt hij de omgeving af en geniet hij van de prachtige natuur. Op die top is hij niet vanzelf gekomen. Dat kostte zweet, want hij kwam uit een dal. Bergen én dalen komen we al wandelend in dit boek tegen. Dit is de praktijk van het wandelen als christen. Laat je leiden door de Bijbel, want ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad’ (Psalm 119:105). Dan leidt Hij over bergen en door dalen. Kijk nog eens goed naar de voorkant van dit boek. De wandelaar draagt een rugtas. Vol met voorraad. Het is een beeld van de zegeningen die je ontvangt wanneer je als christen mag wandelen. In z’n ene hand heeft deman eenwandelstok. Daar steunthijop.Zosteunteenchristendoorhetgeloofopdegoede Herder, Jezus. Zonder deze goede Herder wil een christen niet wandelen. Hij is Immanuël, God met ons.

8 Mag ik u en jou uitnodigen dit boek biddend te lezen? Ik wil proberen de weg te wijzen naar dé Weg. Ook wil ik laten zien hoe je anderen kunt opwekken met Hem te gaan wandelen. Wie is er onder u en jullie die lust heeft de Heere te vrezen, ’t allerhoogst eneeuwiggoed?Godzal Zelf jeLeidsmanwezen; leren hoe je wandelenmoet (Psalm 25:6). Van harte een goede wandeling toegewenst! Allen van Uitgeverij Den Hertog die medewerking verleenden aande totstandkoming vandit boekwil ik hartelijk bedanken. In het bijzonder Hans Versloot en Adriaan Bouman. Het was opnieuwprettigenontspannendommethensamentewerken. Benthuizen, februari 2022 evangelist Johan Krijgsman

9 – 1 – Wandelen op hoog niveau – Henoch Uit de Bijbel: Genesis 5:22-24 Henochleefdevan3338-2973voorChristus.Zijnnaambetekent: toegewijde.HijwandeldemetGodopeenhoogniveau,hijleefde inzeer nauwe verbondenheidmet deHeere. Dit zegtmeer dan duizend woorden. Het hield in dat, als je Henoch tegenkwam, jeookGod tegenkwam. Zegingengelijkop. Daaromwordt zijn naammet ere genoemd in Genesis 5. Genesis5kunjevergelijkenmeteendoosvoloverlijdensberichten. Soms neus je in die doos. Veel berichten lijken op elkaar. Het is steeds: en hij stierf. Eén bericht springt er echt uit. Je gaat ervoor zitten en leest de tekst met extra aandacht. Het is het bericht van Henoch. Dit is anders dan de rest. Je leest en herleest: ‘Henochdanwandeldemet God enhij was nietmeer, want God namhemweg.’ Hij stierf niet! Wat een uitzondering op het grote geheel. Als je dit leest, wil je er meer van weten. In en na het paradijs ErwaseentijddatdeHeeremetdemenswandeldeendemens metdeHeere.Datwasgewoonenmooi.Hetwasgeensprookje, maar werkelijkheid voor Adam en Eva, de eerste mensen. Het leven was in het paradijs en was voor hen een paradijs. In het paradijs kenden Adam en Eva geen schaamte en er was geen

10 ruzie. Het paradijs was de eenheid met de Heere. Er was geen vuiltje aan de lucht, want er was geen zonde. Toen voltrok zich het grootste drama van alle tijden. De mens wilde niet langer wandelen met God, zijn Schepper. In plaats van het wandelenmet de Heere rende de mens weg. Hij wilde z’n eigen gang gaan. Weg was de verbondenheid. Weg de vertrouwelijke omgang. Weg het paradijs. Er kwamen schaamte en ruzie voor in de plaats.Wateenverlies.Wateenellenderiepdemensover zichzelf uit! En toch, ondanks dat riep de Heere de mens terug tot Hem.Wat eenongelooflijkwonder. GodZelf zorgdeervoor dat demens via een Tussenpersoonweer konwandelenmet Hem. Hij stuurde Zijn Zoon Jezus naar de aarde. Door Hem kunnen mensen weer wandelen met God. Maar dan moet er wel iets worden vereffend. Alle hobbels, de zonden, die het wandelen met God onmogelijk maken, moeten worden weggenomen. En dat heeft Jezus gedaan. Alleen door het pure, echte geloof in Hem kunnen we weer wandelen met God. Dat geloof bezat Henoch. Wandelen tegen de stroom in Henoch wándelde met God. Het was geen rennen, maar wandelen. Dat wandelen betekent dat zijn leven doortrokkenwas vanGod. Indeoorspronkelijke taal staatdathijGodbehaagde. Hij leidde een toegewijd leven. Daarmeedeedhij debetekenis van zijn naam eer aan. Het wandelen met God was er bij Henoch niet alleen op zondag, maar de hele week door. Hij deed het in het bijzijn van zijn collega’s, maar ook binnen zijn gezin. Hij deed het ook als

11 hij bezig was met zijn hobby’s. Wandelen met God is niet zoals wij in de vakantie met elkaar wandelen. Dat is ontspannend. Zo moet je het wandelen met God niet opvatten. Henoch leefde in een goddeloze tijd. Dat weten we uit Judas:14 en 15. Gelovigen werden nauwelijks geaccepteerd in de samenleving en hadden het moeilijk. Ondanks dat vertelt Judas dat Henoch de mensen gewaarschuwd heeft voor het komende (eind)oordeel. Tegen Henochs waarschuwing is ongetwijfeld veel verzet gekomen. Wandelenmet God is een leven tegen de stroom in. Wandelen metGodkanvandaagweleensbetekenendat jejeverantwoorden moet voor de Commissie Gelijke Behandeling, omdat je anders denkt over moderne samenlevingsvormen. Wandelen met God is de goede strijd strijden (2 Timotheüs 4:7). Het betekent eigen (geestelijke) inzichten opgeven. Het is strijdentegenzondigegewoontenenje ‘kruis’ opnemen.Het is belevendat je niet zo’nbest schaapbent vande goedeHerder, de Heere Jezus Christus. Maar toch belijd je dat je in Hem een goede Herder hebt. Wandelen met God is een biddend leven. Vertrouwen is geloven Wandelen met God houdt ook in dat je Hem hoogacht, eert, liefhebtenkinderlijkvreest. JegaatmetHemdannietomzoals meteengoedekennis.Nee, er isgepasteafstand. Er iseen ‘tere’ omgangmetHem. DegenendiemetHemwandelen,wetendat Hij de Heilige en Rechtvaardige is. Ondanks diewetenschap is het toch ook een vertrouwend wandelen. Een kind pakt moeders hand stevig vast in een drukke winkelstraat. Het vertrouwt opmoeder. Zo is hetmet Gods kinderen.

12 ZevertrouwenzichinChristusaanGodtoe.WandelenmetGod is niet (meer) bang zijn voor de Heere. Wie bang is voor God blijft bij Hem vandaan. In Hebreeën 11:5 wordt dit wandelen van Henoch ‘geloven’ genoemd.Het is jeblikgerichthoudenopJezus.Hij isdeGrondlegger en Voltooier van het geloof (Hebreeën 12:2). Geloven in Hem is Hem navolgen. Wandelen met God kan dan ook alleen door het ware geloof in de Heere Jezus. Buiten Hem is God een ‘verterend vuur’ bij Wie niemand wonen kan (Hebreeën 12:29). Vergeet dit niet! Geen kluizenaar zijn Wandelen met God is niet een zonderling leven leiden. Gelovigen staan midden in de wereld. Ze zijn geen kluizenaars. Ze blijven gewone ouders, vrienden en collega’s. Ook Henoch was geen kluizenaar. Je leest dat hij zonen en dochters kreeg. Hij had gewone ‘omgang’ met zijn vrouw. Het leven met zijn vrouw en kinderen krijgen en opvoeden deed Henoch met God. Jongeren,hoegajemet jevastevriendofvriendinom? Jongens, als je wandelt met God, dan weet je dat een meisje geen gebruiksvoorwerp is. Ware liefde wacht met gemeenschap. Dat hoort in het huwelijk thuis. Ook al zegt de hele wereld dat dit ouderwets is. Bedenk: een meisje bestaat uit meer dan een lichaam. En meisjes: maak het je vriend niet moeilijk door te innig met hem om te gaan, of door je uitdagend te kleden en het daardoor hem én anderen moeilijk te maken. Mannenenjongens,wateenzondigebegeertenlevener inons hart. De Heere Jezus zegt: ‘Maar Ik zeg u, dat zowie een vrouw aanziet om die te begeren, die heeft al overspel in zijn hart

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==