9789033131806

Een Toevlucht van geslacht tot geslacht Ds. M. Karens Meditaties over Psalm 90 DEN HERTOG - HOUTEN

© 2022 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 3180 6 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

5 Inhoud Woord vooraf 7 1. Een gebed van Mozes 9 2. Een Toevlucht van geslacht tot geslacht 14 3. God der eeuwigheid 19 4. Verbrijzeling 23 5. Duizend jaren – één dag 28 6. Gij overstroomt hen 33 7. Het veranderende gras 38 8. Het afgesneden gras 43 9. Uw toorn en Uw grimmigheid 48 10. Onze ongerechtigheden 53 11. Heimelijke zonden 57 12. Dagen en jaren 62 13. Moeite en verdriet 67

6 14. Waar vliegt u heen? 72 15. Gods toorn 77 16. Dagen tellen 82 17. Een wijs hart bekomen 86 18. Hoelang? 90 19. Gods berouw 94 20. Verzadigd met Zijn goedertierenheid 99 21. Verblijd ons! 104 22. Laat Uw werk gezien worden! 109 23. Gods heerlijkheid over kinderen 114 24. De lieflijkheid des Heeren 119 25. Bede om bevestiging 124

7 Woord vooraf Een Toevlucht van geslacht tot geslacht is de titel van dit boek. Het bevat vijfentwintig meditaties over Psalm 90.Het verzoek hiertoe kwam van de heer J.Versloot van Uitgeverij Den Hertog. Ik ben hem zeer erkentelijk voor zijn geduld en stimulerende begeleiding bij de totstandkoming van deze bundel. Het is heel nuttig om zo, als schrijver en lezer, deze hele psalm door te lezen en te overdenken. Deze Psalm (‘de oudejaarspsalm’) gaat over het leven van elk mens in eeuwigheidslicht.Mozes, de man Gods, wijst op de vergankelijkheid van dit aardse leven. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt.Maar ook mag hij getuigen van de eeuwige trouw en liefde van de onveranderlijke God van het genadeverbond.Het is een geloofsbelijdenis:‘Heere,Gij zijt ons geweest eenToevlucht van geslacht tot geslacht.’ In dit smeekgebed horen we over Gods toorn, over de zonde en de dood, over menselijke broosheid, over Gods grootheid en Zijn genade.

8 Bij alles wat vandaag grote zorg geeft, bij alles wat verandert en voorbijgaat, blijft deze God een Toevlucht. Generaties lang is deze eeuwige en almachtige Schepper een veiligeWoning voor ballingen en zwervers op aarde.Alleen door het oprechte geloof in Jezus Christus, gewerkt door Geest en Woord, is God een Toevlucht voor de Zijnen. Hij is de Rots om in te wonen, om gedurig daar in te gaan. Een veilige Schuilplaats. Genade is geen erfgoed. Met het geloof en het genadeleven van ons voorgeslacht kunnen we niet leven en sterven. Maar de Heere wil Zijn welbehagen wel (dikwijls) doen voortgaan in de lijn der geslachten. Het komt echter zo aan op de persoonlijke geloofskennis van deze Toevlucht! Hoe kort het leven ook is, het is lang genoeg om er Christus in te zoeken en te vinden. De Zoon van God had op aarde geen toevlucht.Hij is van God verlaten, opdat zondaren die God hebben verlaten een eeuwig thuiskomen zouden ontvangen bij God. ‘Gij hebt ons geschapen tot U, en onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U.’ Daartoe mocht de eeuwige God deze eenvoudige overdenkingen willen zegenen. Zijn Naam tot eer en onze zielen tot zaligheid! Middelburg, september 2022 Ds. M. Karens

9 – 1 – Een gebed van Mozes Een gebed van Mozes, de man Gods. Psalm 90:1 Weinig psalmen zijn zo bekend als deze psalm. Het is de psalm die dikwijls op oudejaarsavond wordt gelezen, in kerk en gezin. Tegen kwart voor twaalf pakte uw vader met een plechtig gebaar de Bijbel en las deze psalm, terwijl buiten geknal en lawaai hoorbaar was.Wat klinkt deze psalm bijzonder in de laatste uren van een wegstervend jaar indrukwekkend! Naast de eeuwigheid en de onveranderlijkheid van God wordt de kortstondigheid en de vergankelijkheid van de mens er zo helder in getekend. Een psalm De rol van de Psalmen bevat vijf bundels die alle eindigen met een doxologie (lofprijzing) en een plechtig ‘amen’. Psalm 90 is de

10 eerste van het vierde boek dat eindigt met Psalm 106. Het is het oudste lied in de psalmbundel. De meeste psalmen bevatten verschillende elementen, maar toch overheerst dikwijls een bepaald kenmerk. Ja, zo is er in alle omstandigheden van uw leven wel een psalm. Zo is de psalmbundel een geestelijke apotheek. Mozes Het opschrift van Psalm 90 luidt:‘Een gebed van Mozes, de man Gods.’ De auteur is zonder twijfel Mozes. Dit lied is geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest tijdens de veertigjarige reis van het volk Israël door de woestijn.Het waren toen waarschijnlijk meer dan zeshonderdduizend mannen van twintig jaar en ouder die door de Heere zouden worden gedood, omdat zij gezondigd hadden in de woestijn en God niet geloofden.Toen heeft Mozes deze smeekbede tot God opgezonden (Num. 14:13-20). Dit lied getuigt van een diepe, bevindelijke kennis van God. Het heeft een heilige en strenge toon, waarin Mozes, de leidsman en wetgever van Israël te herkennen is.Hij schrijft met een verheven eenvoud en een aangrijpende ernst.De ootmoedige en persoonlijke toon en ook het diepe besef van Gods grootheid kenmerken de godvrezende Mozes.

11 De man Gods Mozes, de man Gods.Zo heet hij ook op andere plaatsen.‘Dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft vóór zijn dood’ (Deut. 33:1). Calvijn schrijft: ‘Het is niet zonder oorzaak dat Mozes hier uitdrukkelijk zo wordt genoemd.Hij wordt met deze erenaam versierd, ten einde meer gezag bij te zetten aan zijn leer.’ Deze naam wijst op een bijzondere verhouding tot God. Het ziet vaak op het ambt van profeet.Een profeet, sprekende door ingeven van de Heilige Geest (kanttekening). Man Gods wordt gebruikt voor iemand die aan God toebehoort, die Gods gemeenschap geniet en in dienst van God staat. Zijn deze drie genadevoorrechten ook voor ons van toepassing? Wie behoort u toe? In wiens dienst staat u? Er is een wonder van wedergeboorte nodig om van een kind des toorns een mens Gods te worden. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk! De God van Mozes leeft nog en werkt nog. Zijn werk blijkt in het hart en leven van Mozes: ‘Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao’s dochter genaamd te worden; verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben; achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte; want hij

12 zag op de vergelding des loons’ (Hebr. 11:24-26). Het oprechte geloof van deze man Gods kwam openbaar in weigeren, verkiezen, achten en zien. Een gebed Mannen Gods zijn altijd mannen van gebed. Het gebed is de thermometer van het geestelijk leven van mensen. Hoe is uw gebedsleven? Het leer- en troostboek van de kerk onderwijst ook over het gebed (HC antw. 117).Om onszelf eraan te toetsen! Wat behoort tot zo’n gebed, dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt? Drie zaken kenmerken het ware gebed. Ken ik God totWie ik bid? Leerde ik mijn diepe nood en ellende grondig kennen en mij verootmoedigen voor Gods majesteit? Wat is de grond waarop God mij alleen kan verhoren? Om Jezus’ wil! Is er zo al enige geloofskennis van Hem? Het gebed van de rechtvaardige Mozes, als de voorbidder voor het volk Israël, vermag veel.Maar meer dan Mozes is Jezus Christus, dé Man Gods. Hij is de Knecht van deVader. Zijn bidden is oneindig meer dan een gebed van Mozes. Het gebed van deze Rechtvaardige vermag alles! Christus is de grote Hogepriester,Die met Zijn voorbidding voor Zijn volk steeds tussentreedt bij de Vader. ‘Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter

13 rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt’ (Rom. 8:34). Deze Man Gods bidt om de verheerlijking van Gods Naam en de verlossing en bewaring van Gods volk. Hij heeft het gezegd:‘Al wat gij deVader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven’ (Joh. 16:23). Doe dan uw mond wijdopen, en Ik zal hem vervullen. Geloofd zij God, Hij zij geprezen, Die mijn gebed niet heeft veracht, Mijn smeking niet heeft afgewezen. Zijn goedheid geeft mij nieuwe kracht. (Ps. 66:10, ber. ds. C.J. Meeuse) Lezen: Johannes 17:1-9 Zingen: Psalm 25:10

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==