9789033132131

HET KRUIS VERDRAGEN EN SCHANDE VERACHT

C.H. Spurgeon Het kruis verdragen en schande veracht Veertig overdenkingen voor de lijdenstijd DEN HERTOG – HOUTEN

Selectie uit: Charles Haddon Spurgeon, Sermons on the Cross of Christ (Grand Rapids, 1993) Vertaling: Teun van der Plas © 2023 Den Hertog B.V., Houten ISBN 978 90 331 3213 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

5 Inhoud 1. De weg van het lijden 7 2. Buiten de poort 10 3. Het dragen van Zijn kruis 13 4. Medelijden 16 5. De lotgenoten van Christus 19 6. Hij gaf Zijn leven 22 7. De zeven kruiswoorden 25 8. Het pleidooi voor onwetende zondaars 29 9. Onwetendheid is geen excuus 33 10. De Heere pleit voor ons 35 11. Verheug u in uw verlossing 38 12. Volharding in het gebed 41 13. Een barmhartige voorbede 44 14. Het werk van de kerk 47 15. Zie op Hem 50 16. Hij heeft op God vertrouwd 53 17. De weldaden van het vertrouwen op God 56 18. Hoor naar het gespot 59 19. God verlost 62 20. De stervende misdadiger 66 21. De laatste metgezel 69 22. De metgezel in het paradijs 73 23. Gods boodschap aan ons 76 24. Het dieptepunt van verdriet 80 25. De oorzaak van het lijden 83 26. De vraag 86 27. Het antwoord 89 28. Het wenden tot God 93

6 29. Geen verslapping in Zijn houvast 96 30. De vragende stem 99 31. Het werk van de Vader 101 32. Een heerlijk antwoord 104 33. Het teken van Zijn menselijkheid 107 34. Het teken van lijden 110 35. Behandeling door de mens 113 36. Het verlangen van Zijn hart 116 37. Kom naar het graf 119 38. Geen gewoon graf 122 39. Vreugde en blijdschap 125 40. Onze toekomst 127

7 – 1 – De weg van het lijden En zij namen Jezus en leidden Hem weg. En Hij dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Johannes 19:16, 17 Nadat onze Heere Jezus Christus door Pilatus was veroordeeld, werd Hij volgens onze tekst weggeleid. Pilatus geselde onze Verlosser volgens het gebruik van de Romeinse rechtbanken. De soldaten oefenden hun wrede opdracht met hun roeden en gesels uit op Zijn schouders, totdat de striemen het volledige aantal hadden bereikt. Jezus werd tot kruisiging veroordeeld, maar voordat Hij werd weggeleid, werd Hij overgeleverd aan de pretoriaanse wacht, zodat deze ruwe soldaten Hem konden beledigen. Zij bespotten en beledigdenHemop elkemanier die wreedheid en hoon kunnen bedenken. De doornenkroon, het purperen kleed, het riet waarmee zij Hemsloegen en het speeksel waarmee zij Hem bevuilden, dit alles tekende de verachting waarmee zij deKoning der Joden behandelden.Toen zij Hembespot hadden, trokken zij Hem het purperen gewaad af dat Hij droeg. Deze ruwe handeling veroorzaakte veel pijn. Zijn onbehandelde en open wonden, nog bloedend van de zweepslagen, zorgden ervoor dat het scharlakenrode gewaad aanHembleef kleven. En toen het werd losgetrokken, bloedden Zijn wonden opnieuw. Hij ging heen, Zijn kruis dragend op Zijn schouders. Dit was tegelijk bedoeld omZijn schuld te bewijzen en Zijn ondergang in te luiden. Naar gewoonte ging de omroeper voor met een

8 aankondiging als deze: ‘Dit is Jezus van Nazareth, Koning der Joden.OmdatHij Zichzelf tot Koning gemaakt heeft en het volk ophitste, is Hij ter dood veroordeeld.’ Dat kruis was een zwaar voorwerp; misschien niet zo zwaar als sommige afbeeldingen het voorstellen,maar het was toch geen lichte last voor eenMan Wiens schouders verminkt waren door de zweepslagen van de Romeinse gesel. Hij had de hele nacht in doodsangst doorgebracht, Hij had de vroege morgen doorgebracht in de zaal van Kajafas. Hij was opgejaagd, van Kajafas naar Pilatus, van Pilatus naar Herodes, en vanHerodes weer terug naar Pilatus.Daardoor had Hij nog maar weinig kracht, en het zal u niet verbazen dat wij Hemwankelend onder Zijn last aantreffen. Er moest iemand geroepenworden omHem te helpenmet dragen. Toen gingHij verder, Zijn kruis dragend. Wat leren wij als wij zien hoe Christus werd voorgeleid? Zien wij hier niet de voorafschaduwing van de ram als zondebok? Legde de hogepriester, terwijl hij de zonden van het volk beleed, zijn beide handen niet op de kop van de ram, zodat die zonden op de ram zouden overgaan? Vervolgens werd de ram door een man weggeleid in de woestijn (Lev. 16:21). De ram droeg de zonden van het volk weg, zodat die, als zij gezocht werden, niet gevonden konden worden. Zo werd Jezus gebracht voor de priesters en de oversten, die Hem schuldig verklaarden.God rekendeHemonze zonden toe. Hij is voor ons tot zonde gemaakt.Als Plaatsvervanger voor onze schuld droegHij onze zonden op Zijn schouders.Het kruis was een houten afbeelding van onze schuld en verdoemenis.Wij zien hoe de grote Zondebok werd weggeleid door de aangewezen rechters. Op Zijn rug droeg Hij de zonden van Zijn volk, en bracht die buiten de legerplaats. Lezer, kunt u zeggen dat Hij uw zonden droeg? Als u naar het kruis op Zijn schouders kijkt, stelt dat dan uw zonden voor?

9 Denk ernstig na over mijn vraag, en wees niet tevreden, tenzij u die bevestigend kunt beantwoorden. Er is maar één manier waarop u kunt weten of Hij uw zonden droeg of niet. Hebt u uw hand op Zijn hoofd gelegd, uw zonden beleden en op Hem vertrouwd? Dan rusten uw zonden niet op u; geen grammetje of drachme ervan rust op u. Ze zijn allemaal door de gezegende toerekening op Christus gelegd. Hij droeg ze op Zijn schouder in de gedaante van het kruis. Laat dit beeld niet los voordat u uzelf voor eens en voor altijd hebt overtuigd dat Christus hier een Plaatsvervanger voor u was.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==