9789033132247

E C H T G E L U K K I G

J O H A N K R I J G S M A N Echt gelukkig Zalig zijn... DEN HERTOG - HOUTEN

Zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God, eigen zin en lust te vrezen, steeds te rusten in ons lot, need’rig, kinderlijk en stil ons te voegen naar Zijn wil. J. van Lodenstein Opgedragen aan onze binnenvaartschippers. © 2023 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 3224 7 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud Woord vooraf 6 1. Echt gelukkig zijn zij die Jezus zalig maakt 8 2. Echt gelukkig zijn de armen 14 3. Echt gelukkig zijn de treurenden 19 4. Echt gelukkig zijn de zachtmoedigen 25 5. Echt gelukkig zijn de hongerigen en dorstigen 31 6. Echt gelukkig zijn de barmhartigen 37 7. Echt gelukkig zijn zij die God zien 43 8. Echt gelukkig zijn de vredemakers 49 9. Echt gelukkig zijn de vervolgden 55 10. Echt gelukkig zijn zij die zich niet aan Jezus ergeren 61 11. Echt gelukkig zijn zij die getrouw en voorzichtig zijn 67 12. Echt gelukkig zijn zij die Gods Woord horen en bewaren 73 13. Echt gelukkig zijn de weldoeners 78 14. Echt gelukkig zijn de doeners 84 15. Echt gelukkig zijn zij die geloven 90

- 6 - Woord vooraf Echt gelukkig, wie wil dat niet zijn? De reclamewereld speelt daar handig op in. Alles is erop gericht om mensen het echte geluk voor te spiegelen. ‘Zalig’ wordt dan vaak gezegd. Dat woord doet het goed in een wereld met zoveel ellende. Er wordt ons bijvoorbeeld een zalige vakantie voorgespiegeld. Even er zalig tussenuit en alle ellende vergeten. Als dit woord zo gebruikt wordt, missen we de juiste betekenis. Daar ga je op letten als je beseft dat ‘zalig’ een bijbels woord is. In de Bijbel heeft het een heel andere betekenis. Een diepe betekenis. Zalig betekent in de Bijbel ‘vol van God zijn’. Vervuld zijn met Zijn liefdevolle nabijheid. Echt gelukkig, zoals de titel van dit boek luidt, zijn we alleen als we de Zaligmaker Jezus met ons innerlijk, ons hart, leren kennen. In Hem geloven. Hierover gaat dit boek. Daarmee wil het een wegwijzer zijn naar deze Zaligmaker. In de Bijbel wordt veel over de Zaligmaker gesproken. Hoe kan het ook anders. Daarin vinden we Zijn boodschap voor u en jou. Daarin spreekt de Heere Jezus mensen zalig naar aanleiding van verschillende omstandigheden. In dit boek

- 7 - komen vijftien van zulke zaligsprekingen aan de orde. Van harte bid ik dat het lezen van dit boek voor u en jou tot zegen is. Dat het voor het eerst of opnieuw door geloof en bekering verbindt aan de Zaligmaker Jezus. Hij is onze liefde meer dan waard. Opnieuw heeft uitgeverij Den Hertog gezorgd voor een aantrekkelijk en verzorgd boekje. Hartelijk dank daarvoor. Ook dank aan allen die namens de uitgever hierbij betrokken waren. In het bijzonder redacteur Hans Versloot, die mij opnieuw van waardevolle adviezen voorzag en het geheel redigeerde. In dit woord vooraf wil ik ook betrekken mijn lieve vrouw Ada. Zij gaf mij opnieuw alle ruimte en tijd om een boek te schrijven. Daarnaast kwam ze soms met verrassende suggesties. Vooral wil ik de Heere erkennenDiemij opnieuwgezondheid, kracht en inspiratie gaf bij het schrijven. Soli Deo Gloria. Benthuizen, maart 2023 evangelist Johan Krijgsman

- 8 - – 1 – Echt gelukkig zijn zij die Jezus zalig maakt Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Lukas 19:10 Stel dat je op je mobiel een Amber Alert krijgt vanwege een levensbedreigende brand. Niet de alarmoproep opvolgen, betekent: omkomen in de vlammen. In de Bijbel staan ook ‘alarmoproepen’. Er klinkt groot gevaar in door én hoe er redding te krijgen is. Die twee dingen komen bij elkaar in Jezus’ woord in Lukas 19:10: ‘Want de Zoon des mensen [= Jezus] is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.’ Aan de ene kant klinkt hierin een ‘alarmroep’: wij zijn verloren mensen. We staan vanbinnen in brand vanwege onze eigenliefde zonder liefde tot God. Deze binnenbrand moet geblust worden, anders komen we om. Maar zelf blussen lukt nooit. Integendeel, we maken er met z’n allen een steeds grotere puinhoop van... Verloren Wat is er op de wereld een nood. Kijk maar om je heen. Je weet dat het zo niet was. In het paradijs leefden we met het vuur van liefde en warmte tot onze goede Schepper. Totdat de duivel er olie van haat op gooide, en de mensen stemden

- 9 - er nogmee in ook. Adam en Eva aten van de verboden vrucht, en weg was het vuur van de liefde tot Hem en de naaste. Vanaf dat moment kwam de wereld in een verwoestende brand te staan. In de Bijbel heet dit bewust eten van de verboden vrucht, de zondeval (Genesis 3). Dit zijn ernstige woorden. Daartegenover staan deze liefdevolle woorden van de Heere Jezus in Lukas 19:10. Hij redt wat er te redden valt: verloren mensen. Dit is de onbegrijpelijke en onbevattelijke andere kant van Gods ‘Amber Alert’: Zijn reddend ingrijpen. Er is geen groter contrast tussen de duisternis, onze zonden, en het licht, Gods zoekende liefde. De hoofdinspecteur van de belastingdienst, Zachéüs, heeft de zoekende liefde van God in de Heere Jezus ervaren. Met al zijn geld, waar hij op een oneerlijke manier aan was gekomen, had hij geen rust. Hij wilde Jezus zien, wie Hij was. Deze begeerte had Zachéüs, omdat Jezus hém wilde zien. Dat is het reddingsgeheim en reddingsschema van de Zaligmaker. Hij is de enige Redder van onze zonden op deze hele wereld. Hij is echt een wereldredder (Johannes 3:16). Leef niet aan Hem voorbij! Haast Lees eerst deze geschiedenis in Lukas 19:1-10 eens rustig door. Weet je wat opvalt bij het lezen van deze geschiedenis? Lukas, de schrijver, zet voor de eerste negen verzen het woordje ‘en’. Het is net of hij haast heeft om iets belangrijks tegen ons te zeggen. Lukas wil vanuit de geschiedenis van Zacheüs Gods reddingsplan in vers 10 bekendmaken. Dit vers begintmet ‘want’. Een redengevend woord. Jezus is gekomen. Zo was het in de kerstnacht. Deze eerste komst staat in het teken van het zoe-

- 10 - ken van verloren mensen. Dáárom is Hij gekomen. Niemand zat op Zijn komst te wachten, weten we vanuit Lukas 2. Toch is Hij gekomen, en Hij maakt verloren mensen zalig, vol van God. Dan ben je pas echt gelukkig. Als er een Amber Alert afgaat op je mobiel, is er gevaar. Om je daar niets van aan te trekken, is onverstandig. Door Zijn ‘Amber Alert’ zegt Jezus: Luister goed naar Mijn alarmoproep én naar Mijn reddingsactie. Volg dat op en je wordt gered uit je binnenbrand van eigenliefde. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken. Laat je dan zaligen! Zoon des mensen De Heere Jezus noemt Zich hier ‘de Zoon des mensen’. Hij is de Zoon van God, maar ook een Zoon van de mensen geworden. Een Bloedverwant van ons. Een van ons geworden, om ons zalig te maken. Wat een wonder! Alleen Jezus kan de ‘brandende’ afschuw van God over onze brandende eigenliefde wegnemen. Hij heeft uit liefde vrijwillig de plaats van verloren mensen ingenomen. Daarom heeft Hij Zijn bloed, dat wil zeggen: Zijn leven, gegeven aan het kruis. Maar Hij is ook opgestaan. Jezus is een levende Zaligmaker, en niet iemand uit een grijs verleden. Ik kan het niet genoeg zeggen: Hij is zo’n goede Zaligmaker. Hij gunt ons de zaligheid, deze goede Bloedverwant en Redder. Alles mag je in het gebed tegen Hem zeggen en van Hem begeren. Ook al ben je nog geen echte gelovige. Deze woorden willen je aansporen om dit te worden. Het is zelfs Zijn liefdegebod in 1 Johannes 3:23. Gelovigen ervaren dat ze het verknoeien in het leven van elke dag. Elke dag steken ze zoveel goede dingen in brand door hun zonden. Daarmee komen ze door het geloof tot

- 11 - Hem en belijden dit aan Hem (1 Johannes 1:9). En nu is er bij Hem altijd vergeving (Psalm 130:4). Zondige mensen fluistert Hij toe dat Hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Daarom krijgt de Heere Jezus steeds meer waarde voor hen. Maakt de ‘Zoon des mensen’ het dan weer goed voor alle mensen? Nee, alleen voor Zijn gelovigen. Dat zijn zij die Hem als dé Redder nodig hebben gekregen. Vat dit geloof ook niet op in de zin van: als ik geloof komt het dus goed. Voor wat, hoort wat. Nee! Deze Zaligmaker is zo goed, dat Hij zelfs het geloof in Hem geeft. Roepnaam Zijn roepnaam is Jezus. Zoals jij misschien Els of Henk heet. Jozef, de man van Maria, de moeder van Jezus, moest Hem zo noemen van de engel (Mattheüs 1:21). De reden wordt erbij gezegd: ‘Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.’ Zie je hoe dit overeenkomt met Lukas 19:10? Als Maria of Jozef de nog jonge Jezus riepen, riepen ze eigenlijk: Zaligmaker, Redder, Vergever van zonden, kom! Zo werden ze steeds eraan herinnerd dat ook zij alleen door Jezus zalig konden worden. Ook andere mensen werden zo, als Zijn naam klonk, aan deze Zaligmaker herinnerd. Zo is het nog. Jezus’ Persoon en Naam blijven altijd. Ze zijn aan elkaar verbonden, hoeveel verzet er tegen Hem ook is. De een gebruikt Zijn Naam als stopwoord, als vloek dus. Eigenlijk vervloekt iemand dan Jezus de Zaligmaker. Vaak is dit onbewust. Toch is dit erg. Verschrikkelijk! Maar dit doe je ook als je Hem in ongeloof blijft negeren. Anderen zeggen aan het einde van hun gebed ‘om Jezus’ wil’. Hiermee belijden ze dat alleen Jezus hen kan zalig maken. Dat alleen Hij hun zonden kan en wil vergeven. Wat een wonder om dit vanuit je hárt te mogen belijden.

- 12 - Wat een goud heb je in handen met Jezus’ Naam! Je bent bij Hem dag en nacht welkom. Niet alleen voor je geestelijk welzijn, maar ook met psychische klachten, ziekte en eenzaamheid. Ja, met alles. Vernieuwing, verwachting en verlangen Mensen die door deze gekomen Zaligmaker zijn gevonden, geeft Hij drie dingen: vernieuwing, verwachting en verlangen. Alles wordt nieuw in je leven. Dingen waar je eerst geen kwaad in zag, kunnen niet langer meer. Je wilt de Heere daarmee geen verdriet doen. Je verwacht godsdienstig gezien ook niets meer van jezelf of anderen. Wel van de Heere. Ook als je het niet meer ziet zitten. Het wordt je verlangen om de Heere Jezus te volgen door dik en dun. Net als Zachéüs. Dit is een rijk leven. Je bent dan gezocht en gevonden door Jezus. Dat is zalig, écht gelukkig zijn. Je ziet weleens waarschuwingsborden staan bij een oprit naar een snelweg: Ga terug. Keer om! Die borden staan er om spookrijden te voorkomen. Zo roept de Heere Jezus je ook op: Ga terug! Keer je om! Bekeer je tot Mij. Geloof in Mij. Geef je over in Mijn reddingsarmen, anders vallen er brokken. Luister naar Zijn liefdevolle raad. In de Heere Jezus is God Zélf gekomen naar deze aarde. Hij is Immanuël. ‘God met ons’, betekent dit. Daarom is terugkeer tot de rechtvaardige God mogelijk. Deze rechtvaardige God neemt onze zelfzuchtige zonden niet. Veel mensen die nog iets met God hebben, noemen Hem een liefdevolle Vader. Dat is Hij zeker. Maar vergeet Zijn andere kant niet. God is ook rechtvaardig. Hij wil dat onze zondeschuld betaald wordt. Dit kunnen we nooit en te nimmer zelf. Daarom hebben we Christus nodig. De Heilige Geest wil je leren hóé je de Heere

- 13 - Jezus nodig krijgt. Hij heeft voor iedereen een persoonlijke behandeling. Als je Hem kent door het geloof, heb je alles. Hij zorgt er dan ook voor dat je de zaligheid steeds minder van jezelf of anderen verwacht. Zo ga je, net als Zachéüs, intenser naar deze Zaligmaker verlangen. Je wilt alleen voor en met Hem leven. Dit is Gods manier om mensen zalig te maken. Christus kan volkomen zalig maken allen die door het geloof in Hem tot God gaat. Jezus leeft voor altijd en bidt voor zulke mensen (Hebreeën 7:25). Alleen de Drie-enige God kan en wil ons écht gelukkig maken. Soli Deo Gloria: alleen God de eer!

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==