9789033132032

6 6. De bloedvloeiende vrouw 79 Markus 5:21-29, 27-29: ‘Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte Zijn kleed aan. Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was.’ 7. Jezus’ kracht geopenbaard 92 Markus 5:34: ‘En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal.’ 8. Gods Woord aan hen die wel tot Christus komen 105 Romeinen 9:16: ‘Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods.’ 9. Christus’ oproep aan vermoeiden en belasten 119 Mattheüs 11:28: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ 10. De dag van de kleine dingen 132 Zacharia 4:10: ‘Want wie veracht den dag der kleine dingen? Daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbábel; dat zijn de ogen des Heeren, die het ganse land doortrekken.’ 11. De schare die niemand tellen kan 146 Openbaring 7:14: ‘En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.’

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==