9789033132322

BIJ U HEER’ IS DE LEVENSBRON

DEN HERTOG – HOUTEN Robert Murray McCheyne BIJ U HEER’ IS DE LEVENS BRON Water voor dorstigen

De hoofdstukken in dit boek zijn geselecteerd uit de volgende geschriften van Robert Murray McCheyne: De Ark der behoudenis; De Bron van zaligheid; Laat u met God verzoenen; De blinkende Morgenster; Zo gij Zijn stem dan heden hoort; Veilig achter het bloed; Het leven en de nagelaten geschriften van Robert Murray McCheyne. © 2023 Den Hertog B.V., Houten 978 90 331 3232 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

INHOUD 1. O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren 11 2. Ik zal water gieten 12 3. Zie op Hem 14 4. Ik zal water gieten op de dorstige 16 5. Dorst naar het Woord 18 6. Stromen op het droge 20 7. Stromen van zegen 22 8. Méér dan overvloedig 24 9. Vluchten tot Christus 26 10. Strijden om in te gaan 28 11. Een sterk verlangen 30 12. Vreugde en lof 32 13. Gods inzettingen 34 14. De dag van de genade 36 15. Goddelijke vrede 38 16. Ik zal vertrouwen en niet vrezen 40 17. Een fontein van levend water 42 18. Hij zal gewisselijk komen 44 19. Bloeien als de lelie 46 20. Vrede in het hart 48 21. Dorstende zondaars geroepen 50 22. Jezus stond en riep 52 23. De geslagen Rots 54 24. Wie worden genodigd? 56 25. … die kome tot Mij en drinke 58 26. Volheid 60

27. Een fontein van genade 62 28. De laatste nodiging in de Bijbel 64 29. De beste tijd 66 30. Volgen 68 31. Zegeningen 70 32. Blijde tijdingen 72 33. … en zullen niet meer dorsten 74

11 - 1 - O ALLE GIJ DORSTIGEN, KOMT TOT DE WATEREN O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Jesaja 55:1 Alles wat in Christus is, is waarheid. De vergeving die Hij schenkt is echte vergeving. De vrede die Hij geeft is echte vrede. Wilt u tot Hem komen? Ik wil alle belaste zondaren uitnodigen om tot Hem te komen. Ik zou u twee redenen willen geven waarom u behoort te komen: omdat Hij vol is van genade; en omdat Hij vol is van waarheid. U hebt een Goddelijke Zaligmaker nodig, Die vol van genade is. Een andere zaligmaker dan Christus is er niet. Hoe genadig nodigt Hij u uit om te komen: ‘O alle gij dorstigen, komt tot de wateren...’ En als u niet wilt komen, dan komt Hij naar u toe en zegt: ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.’

12 - 2 - IK ZAL WATER GIETEN Want Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaja 44:3 Wie brengt het werk van de genade tot stand? Het is God: Ik zal gieten. Het is God Die het werk van verontrusting in dode zielen begint. Zo staat het in Zacharia 12: Ik zal uitstorten de Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen. Het is ook de belofte in Johannes 16: En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in Mij niet geloofd hebben. We lezen het ook in Ezechiël 37: Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Als er iemand van u wakker geschud is, en ertoe gebracht is om zich met hartelijk leedwezen te verootmoedigen, is

13 het God, en God alléén Die dit heeft gedaan. Als de vraag geboren wordt: Wat moet ik doen om zalig te worden, dan zal God Zijn Geest uitstorten: Ik zal gieten. Het is God Die het werk voortzet. Hij brengt mensen die ontwaakt zijn tot Christus. We lezen in Joël 2 vers 28 en 32: Ik zal Mijn Geest uitgieten over alle vlees, en al wie de Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Als we ooit zullen zien dat zielen gevlogen komen als een wolk, als duiven tot Jezus Christus; als we ooit zullen zien dat velen zullen vluchten naar de vrijstad; als we ooit zullen zien dat ouders zich over hun kinderen als nieuwgeborenen zullen verblijden, dat mannen zich over hun vrouwen zullen verblijden en vrouwen over hun mannen, dan zal God zeker de Geest uitstorten. Toen de Israëlieten de gutsende waterstroom zagen die uit de geslagen rots voortkwam, wilde God hun daarmee leren dat zij elke dag de volle stromen van de Heilige Geest vanuit de geslagen Zaligmaker zouden ontvangen, opdat indien iemand dorst had, hij tot Christus zou gaan om te drinken. Het is God Die het werk van de genade tot stand brengt en het voltooit: Ik zal gieten.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==