9789033132490

KORENAREN TUSSEN DE SCHOVEN OPGELEZEN

KORENAREN tussen de schoven opgelezen C.H. Spurgeon DEN HERTOG - HOUTEN

Oorspronkelijke titel: Gleanings among the Sheaves. New York: Sheldon and Company, 1869. Opnieuw uit het Engels vertaald door W. van Blaricum. Illustratie omslag: Heywood Hardy, ‘Corn Stooks by Bray Church’ (1872). © 2023 Den Hertog B.V. Houten ISBN 978 90 331 3249 0 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud Ten geleide 9 De rijkdommen van de beloften 11 Discipline door droefheid 12 De strijd van de christen 13 De voorrechten van de beproeving 14 De vreugde van de overwinning 15 Licht in de wolken 16 Goede werken 18 De kennis van de liefde van Christus 20 Zonneschijn na de regen 22 Een rustig hart 23 Een rijk leven 24 ‘Hij heeft gezegd’ 25 Veiligheid in de strijd 27 Morgen 29 Een rijk gevuld hart 30 Het volhardend gebed 32 Nederigheid 33 Zie omhoog 35 Het nut van de beproeving 35 Geloof is noodzakelijk 35 Christus ‘gans begeerlijk’ 37 Het geneesmiddel tegen twijfels 39 Alle dingen werken mede ten goede 40 De triomf van de genade 40 De godsdienst, een persoonlijke zaak 42 Kracht door zwakheid 43 Goed beginnen 44 Het kleed van de gerechtigheid 45 Kruisdragers 46 Het geluk van de godsdienst 46 Onveranderlijk 47 Vermeerdering van het geloof 48 Gemeenschap met Christus 49 De ziel vindt verzadiging in Christus 49 De juwelen van de Heere 50 Gedenktekenen van Jezus 51 Vrije overgave 52 De godsdienst en het tegenwoordig genot 53 Onze Heere Jezus 55 Voorzienigheid 55 De voorspraak van Christus 56 Heiligheid 57

Het nieuwe hart 57 Het dagelijks kruis van de christen 59 Blijdschap over de berouwvolle zondaar 59 Gods tedere zorg 60 De kroon van de christen 61 Gehoorzaam aan de wil van God 61 Het Evangelie 62 Het gelovig gebed 62 De strijd tegen de zonde 63 Hoe de Bijbel gelezen moet worden 64 Een blik op Christus 64 De Bewerker en Voleinder van het geloof 65 Het verblijdende gebod 66 Onvermoeibaar genoegen 67 Goddelijk onderwijs 68 Christus zoeken 69 Christus in u 70 Vertroosting 71 Zelfonderzoek 71 De hemel, een erfenis 72 De doodsslaap 73 Voorsmaken van de hemel 75 Het werk van de Geest 76 Vrede 77 De jaargetijden 78 Onverdiende liefde 79 De onfeilbare uitleg 80 Een veilige plaats 80 ‘Zie op Hem’ 81 De vreugde van de vergeving 81 Onuitputtelijke beloften 82 De volheid van Christus 83 De ware zegen 83 Geloof en gevoel 83 Bijna thuis 85 Schoonheid in Christus 85 De nalatenschap van de Zaligmaker 86 Onnodige armoede 87 De zonde van het ongeloof 87 Het ene huisgezin 88 De geest van de lofprijzing 89 Liefde tot Christus 91 De eerste les 91 Het gevaar van de voorspoed 92 Luiheid 92 Genade 93 Het verkrijgen van de beloften 93 Genegenheid 94 Lijd verdrukking 95 Nuttigheid 96 De Kerk en de wereld 96 De strijd van het geloof 98 Het grote doel van het leven 99

De omvang van de liefde 100 De weg naar de hemel 101 Voor-beeldige godsdienst 103 De juiste waardering 103 ‘Vaten der barmhartigheid’ 103 Christelijke ijver 104 ‘Troost Mijn volk’ 105 Het eigen ik 106 Sterkte door blijdschap 107 Het vuur van de loutering 107 Leren met het hart 108 De hoop van de hemel 108 Verblijd u te allen tijd 109 De godsdienst, 110 een belangrijke zaak in het heden 110 De last verlicht 112 De eis van het Evangelie 112 U bent niet van uzelf 113 ‘Houdt sterk aan in het gebed’ 114 De zondeloze Zaligmaker 115 Christus ons Voorbeeld 116 Gods bestuur 117 Het geheim van de kracht 118 Natuur en genade 120 Zie op Christus 121 Liefde in de kastijding 121 Het kruis verdragende... 123 Christelijke waardigheid 125 Kortzichtigheid 125 Standvastigheid 126 Wees niet hooggevoelend, maar vrees 127 Bewijs van het nieuwe leven 128 Enige weinige namen ook te Sardis 129 Vermeerdering van kracht 130 De zegevierende bevrijding 131 Een volkomen Zaligmaker 132 Gunstbewijzen voor huis en hart 133 De genade veel meer overvloedig 135 Gebeden zonder ootmoed 136 ‘Meer dan overwinnaars’ 138 Christelijke blijdschap 139 De neerbuigendheid van Christus 140 Alles uit genade 141 ‘Deze ontvangt de zondaars’ 143 ‘In Welke gij u verheugt’ 145 Veranderlijkheid 148 Gedachten over Jezus 149 Een les in nederigheid 151 Beloften en bevelen 152 Zoetheid in droefheid 154 Klein geloof 155 ‘Met Christus te zijn’ 157

- 9 - Ten geleide In 1869 verscheen in New York een selectie uit de geschriften van de bekende Engelse predikant C.H. Spurgeon onder de titel: Gleanings among the Sheaves. De uitgave van deze bundeling ‘korenaren’ was een gezamenlijke actie van de uitgevers van diens boeken, opgedragen ‘aan de talrijke luisteraars en aan de talrijke lezers van de preken van dominee C.H. Spurgeon’. Zij spreken de wens uit ‘dat deze voorbeelden, verzameld uit de preken, voor velen welkom zullen zijn, maar vooral voor degenen die het meest bekend zijn met de uitgestrekte velden waar ze worden verzameld’. Al in 1870 verscheen een Nederlandse vertaling van dit populaire boekje, verzorgd door H.E. Faure, predikant in Doesburg. Na vele herdrukken, ook uitgaven in verschillende versies, verschijnt nu een vertaling die teruggaat op de originele Engelse uitgave. Houten, september 2023 de uitgever

C . H . S p u r g e o n

- 11 - De rijkdommen van de beloften De beloften van God zijn voor de gelovige een onuitputtelijke bron van rijkdom. Gelukkig is de mens die weet waar hij moet zoeken naar de verborgen aderen ervan en zichzelf moet verrijken met de verborgen schatten ervan. Die vormen een arsenaal, met daarin veel soorten offensieve en defensieve wapens. Gezegend is hij, die heeft geleerd in die geheiligde wapenkamer te komen, om het borstharnas en de helm aan te gorden en zijn hand te leggen op de speer en het zwaard. Die vormen samen een apotheek met veel soorten versterkende en door God gezegende middelen. Evenmin ontbreekt daar een zalf voor iedere wond, een hartversterking voor elke zwakheid, een medicijn voor iedere ziekte. Gezegend is hij die goed geschoold is in de hemelse artsenijbereidkunde en die weet zijn voordeel te doen met de heilzame werking van de beloften van God. Die beloften vormen een magazijn van voedsel voor de christen. Zij zijn te vergelijken met de graanschuren die Jozef heeft gebouwd in Egypte, of met de gouden kruik waarin het manna werd bewaard. Gelukkig is hij, die de vijf gerstebroden en de vissen van de belofte kan opnemen en ze kan breken, zodat zijn vijfduizend behoeftigen daarmee verzadigd zouden worden, en hij in staat is manden vol overgelaten brokken daarmee te vullen. Die beloften zijn voor de christen een grondwet van de

- 12 - vrijheid; zij vormen voor de christen de schriftelijke bewijzen van zijn hemelse erfenis. Ja, ze zijn de schatkamer waarin de kroonjuwelen van de christen zelf worden bewaard. Die kroonsieraden zijn van hem, hij mag die in zijn leven in stilte bewonderen, om ze openlijk te dragen in het paradijs hierna. Hij is al bevoorrecht als een koning, door het bezit van de zilveren sleutel van de schatkamer; nu al mag hij de scepter vasthouden, de kroon dragen, en om zijn schouders de keizerlijke mantel leggen. O, hoe onuitsprekelijke rijk zijn de beloften van onze trouwe God van het verbond! Al konden wij spreken als de machtigste van de redenaars en als onze tong aangeraakt zou worden met een brandende kool van het altaar, dan konden wij nog niet één tiende uiten van de beloften van de buitengewone en kostelijke beloften van God. Nee, zelfs zij die de rust zijn binnengegaan, en wier tongen overeenstemmen met de verheven en verrukkende welsprekendheid van de cherubijnen en de serafijnen, zelfs zij kunnen in het geheel niet beschrijven de hoogte en de diepte, de lengte en de breedte van de onnaspeurlijk rijkdommen van Christus, die bewaard worden in de schatkamer van God – in de beloften van het verbond van Zijn genade. Discipline door droefheid De Heere verkrijgt Zijn beste soldaten uit de hooglanden van de beproeving.

- 13 - De strijd van de christen Het is een taaie strijd waartoe de christen wordt opgeroepen om in te strijden; het is geen strijd waarin salonsoldaten kunnen overwinnen; geen gemakkelijke schermutseling waarin hij op een zonnige dag ten strijde zou trekken, het leger monsterde, de teugels van zijn paard aantrok en sierlijk afsteeg bij de ingang van zijn zijden tent. Het is geen veldtocht waarin hij zal overwinnen, die vandaag slechts een ongetrainde rekruut is, die zich dwaas voorstelt dat een week in het leger hem een erekroon zal verzekeren. Het is een levenslange strijd, die al onze krachten opeist als wij willen overwinnen; een veldslag waarin de dapperste kan sidderen van angst; een gevecht waarvoor de dapperste soldaat zou terugdeinzen als hij zich niet herinnerde dat de Heere aan zijn kant staat. Want voor wie zou hij dan vrezen? God is de kracht van zijn leven: voor wie zal hij vervaard zijn? Dit gevecht is geen strijd van brute kracht of lichamelijke sterkte. Als dit het geval was, dan zouden wij eerder overwinnen, maar die strijd is des te gevaarlijker omdat het een geestelijke strijd is, een krachtmeting van het hart, een worsteling van de geest - vaak een aanval op de ziel. Verbaast het u dat de christen tot de strijd opgeroepen wordt? God schenkt nooit een sterker geloof zonder zware beproevingen; Hij wil geen sterk schip bouwen zonder het te onderwerpen aan zeer sterke stormen. Hij wil van u geen machtig strijder maken, indien Hij

- 14 - niet van plan is uw bedrevenheid in de strijd te toetsen. Het zwaard des Heeren moet gebruikt worden; de hemelse wapens dienen de wapenrusting van de bozen te treffen, en die wapens zullen niet breken, want zij zijn van het ware metaal van Jeruzalem, dat nooit breken zal. Wij zullen overwinnen als wij de strijd op de juiste wijze beginnen. Als wij onze zwaarden gescherpt zullen hebben aan het kruis, dan hebben wij niets te vrezen. Want al mogen wij soms terneergeslagen en ontmoedigd zijn, wij zullen voorzeker al onze tegenstanders op de vlucht jagen, want wij zijn nu reeds zonen van God. Waarom zouden wij dan vrezen? Wie zal ons bevelen stil te houden als God ons gebiedt voort te trekken? De voorrechten van de beproeving Men zegt, dat wanneer de sterren overdag niet zichtbaar zijn vanaf de normale oppervlakte van de aarde en men zou afdalen in de donkere diepte, die sterren onmiddellijk wel zichtbaar zouden zijn. Zo is het zeker dat de beste van Gods beloften gewoonlijk worden waargenomen door Zijn Kerk wanneer zij in de donkerste beproevingen verkeert. Even zeker als God ooit Zijn kinderen in een vuurhaard plaatst, zal Hij daar bij hen zijn. Ik lees niet dat Jakob de engel zag, voordat hij op een plaats kwam waar hij moest worstelen, en toen zag de worstelende Jakob de worstelende engel. Ik weet

- 15 - niet of Jozua ooit de engel van God heeft gezien totdat hij bij Jericho was gekomen; pas toen zag Jozua de worstelende strijder. Ik weet niet dat Abraham ooit de Heere heeft gezien, totdat hij een vreemdeling en een zwerver was geworden op de vlakten van Mamre; toen verscheen de Heere aan hem als een voorbijganger. In onze diepste beproevingen ontvangen wij onze gelukkigste ervaringen. U moet naar Patmos gaan om de openbaring te aanschouwen. Alleen op de kale en door stormen omgeven rots, afgesloten van al het licht der wereld, kunnen wij een geschikte duisternis ontwaren, waarin wij het licht van de hemel kunnen zien zonder te worden afgeleid door de schaduwen van de aarde. De vreugde van de overwinning Het strijdperk van de christen is hier op aarde, maar de zegevierende intocht is boven. Hier is het een land van het zwaard en de speer; boven is het land van de lauwerkrans en de kroon. Hier is het land van het kleed met bloed bevlekt en van het stof van de strijd; boven is het land van het vrolijk geklank der bazuin, de plaats van het witte opperkleed en van de overwinningskreet. Hoezeer zullen al de gezaligden zich verblijden, wanneer hun overwinningen in de hemel volkomen zijn; wanneer de dood zelf, de laatste der vijanden, verslagen zal zijn; wanneer de satan als een gevangene zal worden voortgetrokken aan de wielen van Christus’ zegewagen; wanneer de machtige roep

- 16 - van de totale overwinning zal opstijgen uit het hart van alle verlosten! Welk een vreugde zal dat zijn! Zelfs hier beneden kunnen wij iets kennen van de vreugde over de overwinning. Hebt u ooit gestreden tegen een boos hart, en tenslotte overwonnen? Hebt u ooit sterk geworsteld tegen een machtige verleiding en weet u wat het was te kunnen zingen van dankbaarheid: ‘Mijn voet wankelde, maar Uw goedertierenheid, o Heere, ondersteunde mij. ‘ Hebt u ooit, zoals John Bunyan, gestreden met Apollyon en hem na felle strijd op de vlucht gejaagd? Dan hebt u een voorsmaak geproefd van de hemelse overwinning – slechts een voorstelling van de uiteindelijke overwinning. God heeft u deze gedeeltelijke overwinningen geschonken, als voorbeeld van de ware laatste overwinning. Ga voort en overwin, en laat iedere strijd, hoewel heviger en moeilijker te beslechten, voor u een onderpand zijn van de zegen van de hemel. Licht in de wolken ‘De Heere wendde de gevangenis van Job’. Daarom hebben onze grootste smarten een eind, en is er een bodem in de diepste diepten van onze ellende. Onze winters zullen niet altijd streng zijn; de zomer zal spoedig glimlachen. Het getij zal niet eeuwig eb zijn; de vloed moet zijn loop hernemen. De duisternis zal niet eeuwig in onze ziel heersen; de zon zal weer opkomen met genezing onder haar vleugels. ‘De Heere wendde de gevangenis van Job’. Zo zal ook

- 17 - aan onze smarten een eind komen wanneer God Zijn doel daarmee bereikt heeft. Het doel in het geval van Job was dat de satan verslagen zou worden met zijn eigen wapens, dat zijn hoop altijd zijn eigen gang te kunnen gaan, zou vernietigd worden. Op de uitdaging van de satan had God Zijn hand uitgestrekt en Job aangeraakt in zijn gehele lichaam. Toch kon de verleider Hem niet overwinnen, maar ontving zijn afwijzing in deze overwinnende woorden: ‘Zie, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ Wanneer de satan verslagen is, zal de strijd ophouden. Het was ook de bedoeling van de Heere om het geloof van Job te beproeven. Deze palmboom was behangen met veel gewichten, toch groeide hij recht omhoog. Het vuur was wel heet geweest, maar het goud was niet minder geworden; alleen het schuim was verteerd. Een ander doel van de Heere betrof Zijn eigen heerlijkheid. En Hij werd daadwerkelijk op overvloedige wijze verheerlijkt. Zijn grote Naamen Zijnwijze raadsbesluiten verkregen eeuwige roem door die barmhartigheid waarmee hij Zijn arme beproefde dienstknecht ondersteunde onder de zwaarste beproevingen die een mens ooit heeft geleden. God had nog een ander plan dat ook uitgevoerd werd. Job was geheiligd door zijn bezoekingen. Zijn geest werd milder gestemd, en enige eigengerechtigheid die in hem schuilde, werd totaal uitgebannen. En nu God zijn genadige bedoelingen heeft bereikt, neemt Hij de roedeweg: Hij neemt het gesmolten zilver uit het midden van de gloeiende kolen. God benauwt de mens niet graag, evenmin treuren de kinderen der

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==