9789033132339

11 Doel van dit onderzoek naar het tijdbetrokken aspect van de homiletiek van gereformeerde piëtisten is ombij te dragen aan de kennis van hun theologie in relatie tot de mens in zijn algemeen-culturele en persoonlijk-geestelijke actualiteit en de verhouding tussen die twee. Opbrengsten van dit onderzoek zijn van nut voor kerkgeschiedenis en homiletiek. Ten behoeve van de oriëntatie op de prediking in dit tijdvak verschaft het dieper inzicht in de bronnen van deze homiletische traditie. Onderzoeksmethode Dit onderzoek is inhoudelijk van aard; de opzet is vooral explorerend en daarmee verbonden ook verklarend.10 Hierbij hoort dat de bronnen worden beschreven vanuit een brede optiek. Deze beschrijvingen zijn nodig om de inbreng van de homileten op het punt van onderzoek te inventariseren. Ook moet worden voorkomen dat in de verklaring en de vergelijkende analyse noodzakelijke informatie wordt gemist. Als methode kiezenwe voor de kwalitatieve inhoudsanalyse.11 Deze methode past goed bij literatuuronderzoek van empirisch materiaal dat ‘in het algemeen voor andere dan wetenschappelijke doeleinden is gemaakt.’12 Binnen het spectrum van de kwalitatieve inhoudsanalyse zijn de meeste onderzoeksvormen sterk gericht op de analyse van de taal (retorische analyse, narratieve analyse, discoursanalyse en structuralistisch-semiologische analyse). Deze zijn voor ons onderzoek niet geschikt. Taaluitingen zijn altijd persoons- en tijdgebonden. Wat dat betreft, kent ons onderzoeksmateriaal te veel variabelen. Daarom past interpretatieve analyse het best. Kenmerken van laatstgenoemde zijn: ‘objectief, systematisch, kwantitatief en handelend over de manifeste inhoud van de communicatie.’13 Hierbij horen descriptieve onderzoeksvragenmet het doel een theorie te ontwikkelen. De methode is het opstellen van een hypothese, het nemen van een (theoretische) steekproef en het gedetailleerd analyseren daarvan.14 Voor het bestuderen van de teksten 10 In de wetenschappelijke methodenleer wordt onderscheid gemaakt tussen kwalitatief (inhoudelijk) en kwantitatief (getalsmatig) onderzoek. De soorten kwalitatief onderzoek zijn divers: explorerend (verkennend), verklarend, beschrijvend of emancipatorisch. D. Mortelmans, Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, Leuven/Den Haag 2013, 100 e.v. 11 Zie voor de grondvormen van kwalitatief onderzoek: Mortelmans, Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, 135 e.v. 12 P.G. Swanborn, Basisboek sociaal onderzoek, Amsterdam 2015, 76. 13 Mortelmans, Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, 149. 14 Mortelmans, Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden, 152.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==