9789033131523

7 Ds. P. van Ruitenburg Volharden in de gezonde woorden De Bijbelse leer in het kort y DEN HERTOG – HOUTEN

8 © 2022 Den Hertog B.V., Houten ISBN 978 90 331 3152 3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch,mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten,waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen. OpWelken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere. Efeze 2:20-21

9 Inhoud Woord vooraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. God bestaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Gods onmededeelbare eigenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3. Gods mededeelbare eigenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. Onze Bijbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5. De schoonheid van Gods Drie-eenheid . . . . . . . . . . . . . . . . 46 6. Van eeuwigheid uitverkoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 7. De schepping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 8. Gods voorzienigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9. De zondeval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 10. Verzoening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 11. De Zoon van God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 12. Jezus leeft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 13. De hemelvaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 14. De ambten van Christus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 15. De Heilige Geest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 16. Gods beloften en het genadeverbond . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

10 17. Tot bekering komen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 18. Het zaligmakend geloof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 19. De rechtvaardigmaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 20. Vrucht dragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 21. Kernpunten van de heiligmaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 22. Tot God bidden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 23. Volharden tot het einde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 24. Tot kind aangenomen worden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 25. De gemeenschap met Christus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 26. Je bij de kerk voegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 27. Het zuiver houden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 28. Onze Doop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 29. Doe het dan tot Zijn gedachtenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 30. De dood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 31. De hemel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 32. Alles wordt nieuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Tot slot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

11 Woord vooraf Niemand heeft de waarheid in pacht, wordt er gezegd. Of: het gaat niet omde leer,maar omdeHeer.De leer wordt steeds minder populair. En de waarheid? Dat begrip is tegenwoordig per definitie verdacht. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Men gelooft niet in een waarheid voor iedereen, voor alle tijden en alle plaatsen. Er is nog maar één waarheid over: dat er geen vaste waarheid is. Men wil praktische preken met een begrijpelijke boodschap, waar je wat aan hebt in het dagelijks leven. Maar wat doet men zich tekort... De leer ismooi! Jemoet deBijbel daar eens over lezen, bijvoorbeeld in1Timotheüs. Paulus schrijft daar heel veel over de leer: over hen die een andere leer leren, over de gezonde leer,dewoordendes geloofs ender goede leer,over aanhouden inhet lezen, vermanen en leren, acht hebbenopde leer, over hendie arbeiden inhetWoord en in de leer, en over het voorkomen dat de leer gelasterd wordt. Als iemand een andere leer leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus enmet de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen enweet niets. Dat is alleen nog maar uit 1 Timotheüs! De leer moet dus wel heel belangrijk zijn. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Éfeze zoudt blijven, als ik naar Macedónië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Den hoereerders, dien die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is... 1 Timotheüs 1:3, 10

12 Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Heb acht op uzelven en op de leer, volhard daarin; want dat doende, zult gij én uzelven behouden én die u horen. 1 Timotheüs 4:6, 13, 16 Dat de ouderlingen die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. 1 Timotheüs 5:17 De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de Naam Gods en de leer niet gelasterd worde. Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is... 1 Timotheüs 6:1, 3 Zoals we zien, legt Paulus de nadruk op de gezonde leer. Dat moeten we blijven vasthouden. Deze leer is niet droog, taai en overbodig. De gezonde leer is levend, en de eerste pinkstergemeente volhardde in de leer van de apostelen. Als we de leer van Gods Woord verachten, slaan we de plank mis. De leer is levend; geen steen, maar brood! Het ware geloof is gegrond op de Bijbelse leer, en zonder leer is er geen waar geloof. De leer wil alleen de Schrift naspreken. Zonder de leer is er geen geloof, krijgt God alle eer niet, en ontvangen wij geen onuitsprekelijke vreugde. De leer is de leer van hetWoord, en dus is er zonder leer geen zaligheid. Hoe dieper we de leer verstaan, hoe meer we God de eer zullen geven, en hoe meer opwas er zal zijn in de genade. Daarom is de leer de moeite waard.

13 – 1 – God bestaat Zou het waar zijn? Bestaat God, en is er een hogeremacht, een Schepper Die alles gemaakt heeft? Kijkt er een onzichtbare God op ons neer en ontgaat Hem niets? Hoe kun je dat weten? Goed, veel mensen geloven dat er eenGod is,maar het is niet wetenschappelijk te bewijzen dat Hij bestaat. Moet dan iedereen maar geloven wat hij wil? Je hebt gelijk, we kunnen God niet bewijzen. Dat lukt nooit, dus dat hoef je ook niet te proberen. Maar we hebben ook geen bewijs nodig. Laat ik dat uitleggen. Bewijs overbodig Geloven we dat de zon overdag schijnt? Ja natuurlijk, je kunt de zon met eigen ogen zien en dus heb je er geen bewijs voor nodig.Maar kan een blinde hetzelfde zeggen? Je kunt een blinde over de zon vertellen en zeggen dat de warmte die hij op zijn huid voelt van de zon komt,maar de blindemoet joumaar geloven.Als hij zegt dat hij het niet ziet, bewijst hij alleen maar dat hij blind is! Hetzelfde geldt voor het geloven in God. Als je het bewijs voor God niet ziet, is het bewijs geleverd dat je blind bent. En als iemand blind is voor God, helpt geen enkel bewijs. Er zijn wel allerlei soorten godsbewijzen bedacht, maar die helpen alleen als je al in God gelooft.

14 Ik wil daar niet te diep op ingaan omdat deze bewijzen toch niet werken, maar ik zal een paar voorbeelden geven: • Als je om je heen kijkt, naar de sterren en onze natuur,moet je tochwel geloven dat alles ergens vandaan komt? • Als je ziet hoe alles op elkaar is afgestemd, moet je toch wel geloven dat er iemand achter zit die alles bestuurt? • Als er goed en kwaad is, moet er toch iemand een wet hebben uitgevaardigd? Dit soort godsbewijzen werken alleen als je kunt kijken, maar helpen niet als je blind bent. Trouwens, je kunt iets alleen bewijzen als je het goed kunt overzien. Wie kan een paar stappen achteruitgaan omGod op afstand te bekijken?Niemand. God is te hoog, te groot, te oneindig om door ons beoordeeld of begrepen te kunnen worden. Konden we onszelf even buiten het heelal plaatsen en boven God staan, wie weet wat er te bewijzen zou zijn, maar we zijn opgesloten in de geschapen werkelijkheid. Kortom, God kan niet bewezen worden, en het hoeft ook niet. Je ziet het of je ziet het niet. Als je blind bent voor God, kan ik je niet helpen. Wat moet je doen als je niet in God gelooft? Kijk in ieder geval goed om je heen, bijvoorbeeld naar de natuur: de sterren, de levende cellen, de groei van planten, de bijen, de zalmen die naar hun geboorteplaats terugkeren, noem maar op. En vooral: lees de Bijbel en bid tot de onbekende God of Hij Zich wil laten zien. Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont, Denwelken geen mens gezien heeft noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. 1 Timotheüs 6:16 Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien. Johannes 6:46

15 Kan God wel gekend worden? Dat is me een vraag! Is er eigenlijk wel contact mogelijk? Als God inderdaad zo hoog en verheven is, hoe kunnen mensen Hem dan ooit kennen? Is God niet zo verblindend en wij zo klein dat elke communicatie en kennis is uitgesloten? God is toch van een andere orde, van een andere wereld en zo anders dat wij Hemniet kunnen zien en niet kunnen ervaren? Nee, zo is het niet. We zijn nog steeds mensen, en mensen zijn erop gebouwd om hun Schepper te kennen. Ook al worden we blind geboren, we hebben nog een antenne voor God, een aangeboren gevoel voor God. Daar komt bij dat de natuur voortdurend signalen afgeeft. Maar boven alles: we kunnen God leren kennen door Zijn Woord! Dus het is nog niet zo erg met ons, omdat we God in ieder geval een beetje begrijpen? Of zijn we nog dieper gevallen en zijn we zo dood en ongevoelig dat God ons niets meer zegt en er geen enkel contact meer mogelijk is? Nee, zo erg is het niet. Niet zo erg? Hadden we dieper kunnen vallen? Nee,maarwe zijnnog verantwoordelijk voor ons doen en laten.Alswe er helemaal niets meer van zouden begrijpen, zoudenwe een excuus hebben.Maar dat is niet het geval. Het probleem is dat we best nog wel weten wat we doen, maar ons desondanks verzetten. Zelfs zonder een Bijbel hebben we nog wat overblijfselen van onze vroegere godskennis. Maar we onderdrukken de waarheid. Want Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Romeinen 1:20 Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zo ver is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods, en zich tot Hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt; ja veelmeer, het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedelt en in ongerechtigheid ten onder houdt;

16 en dewijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Dordtse Leerregels 3/4, artikel 4 Om over na te denken Stel je voor dat mensen die niet beter weten automatisch naar de hemel gaan. Dan zouden we direct moeten stoppen met zending. Maar omdat ook heidenen verantwoordelijkheid hebben en bekering nodig hebben,willenwe graag zending bedrijven. Heidenen moeten gered worden! Antenne voor God We worden geborenmet een soort behoefte aanGod, een gevoel voor een hogere macht. Ten diepste zijn alle mensen daarom religieus en daarom hebben alle volken godsdienst, zelfs de wildste heidenen. Als mensen het moeilijk hebben, beginnen ze vaak te bidden, ook al zeiden ze nergens in te geloven.Onzeware aard komt dan voor de dag. Dat zien we om ons heen gebeuren, maar het staat ook in de Bijbel. Paulus schrijft in de eerste twee hoofdstukken van de Romeinenbrief belangrijke dingen over het feit dat mensen aanvoelen dat er een God is, maar dat gevoel vaak onderdrukken of door een godsdienst vervangen die hun goed uitkomt. Mensen onderdrukken de waarheid, schrijft deze apostel. Welke waarheid? De heidenen hebben de waarheid niet eens, dus hoe kunnen ze die onderdrukken? Wel, vergis je niet: iedereen heeft een idee van, of een begin van waarheid.We zijn ermee geboren en we krijgen de signalen van buiten. Er is een aanknopingspunt in iedereen. Houd dat in gedachten als je met je buren of collega’s praat. Iedereen is in staat iets vanGod te begrijpen.De wet staat mensen op het hart geschreven. Mensen, ook atheïsten, hebben een geweten en beseffen niet alleen iets van goed en kwaad, maar ook iets van God. Daarom gaat niemand vrijuit als hij God niet dient, of God vervangt door zijn eigen god. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, dezen, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet; als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun consciëntie medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook ontschuldigende. Romeinen 2:14-15

17 De natuur Denk aan een hoge boom en kijk naar de bovenste groene blaadjes. Hoe kunnen die bladeren zo fris en groen zijn? De boom trekt water uit de grond en pompt dat helemaal naar boven... Moetenwe God bewijzen?We zijn niet alleen geborenmet godskennis,we horen ook Gods stem in de natuur.Het ruime hemelrond vertelt met blijde mondGods eer en heerlijkheid (Psalm 19)! Elke dag komt er een stroom van informatie op ons af, informatie over God. Paulus zei er wat over, lezen we in Handelingen 17. Paulus was inGriekenland op de Areopagus enwas in gesprekmet de plaatselijke filosofen.Het grote aantal tempels had een snaar geraakt bij Paulus.Hij begonmet te vertellen dat hij een altaar had gezien met het opschrift: ‘Voor de onbekende God’. De God Die de Grieken wel dienden maar niet kenden, kende Paulus wel. Hij verkondigde de Schepper van hemel en aarde, en zei dat deze God te groot was om in een tempel te wonen, en in feite heel dichtbij was. In Hem leven wij, bewegenwij ons en zijnwij,want we zijnGods geslacht! Zelfs deGriekse filosofen geloofden dat. Met andere woorden: God is dichterbij dan menigeen vermoedt. Hij is als het ware tastbaar! Hoe is het mogelijk dat de blaadjes in de top van een hoge boom, zo ver boven de grond, zo fris en groen kunnen zijn! Alsof er een grote pomp bezig is om water naar boven te loodsen... Wat dwaas om te zeggen dat er geen God is! Lees Psalm 14 maar. Wie God is Maar Wie is God, wat valt er over Hem te zeggen? Ik denk allereerst aan Gods heiligheid. In zijn visioen van God zag Jesaja engelen (serafijnen) rondom Gods troon, die allemaal zes vleugels hadden. Met twee bedekten ze hun voeten, met twee hun gezicht en met twee vlogen ze. En ze riepen of zongen: ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen.’ We noemen dat het tris-hagion. Wat bedoelden deze engelen te zeggen?Wat betekent ‘heilig, heilig, heilig’? Heiligheid is de moeder van al Gods eigenschappen. Al Gods volmaaktheden zijn heilig en voor alle eigenschappen vanGod kunnenwe daarom‘heilig’ zetten.Heilige alwetendheid, heilige liefde, heilige rechtvaardigheid – alles aan God is heilig.

18 Heilig betekent in de eerste plaats afgezonderd, totaal anders, onvergelijkbaar en enig in zijn soort, uniek.Nu zijn er weinig dingen enmensen onvergelijkbaar.De duurste diamant, de dikste boom, de mooiste zonsondergang, de wijste mens, er is altijd vergelijkingsmateriaal.Maar niets en niemand kan zelfs maar vergeleken wordenmet God. God is absoluut enig, anders, uniek. Dus wat zeiden de engelen in Jesaja’s visioen eigenlijk? Nooit zo’n God gezien, nooit zo’n God gezien. De engelen waren verbaasd, raakten niet uitgekeken, beseften het gans-anders-zijn van God. Alles aan God is onvergelijkbaar. Wie is aan onze God gelijk? De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen: met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen; de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol. Jesaja 6:2-3 Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan Gij, en er is geen Rotssteen gelijk onze God. 1 Samuël 2:2 U is het getoond, opdat gij weet, dat de Heere die God is; er is niemand meer dan Hij alleen. Deuteronomium 4:35 Opdat alle volken der aarde weten, dat de Heere die God is, niemand meer. 1 Koningen 8:60 Opdat men wete van den opgang der zon, en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is; Ik ben de Heere, en niemand meer. Jesaja 45:6 Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik. Jesaja 46:9

19 Wat is er aan God te kennen? Kunnen we God persoonlijk ontmoeten? Dat ligt eraan wat je bedoelt. Het kan heel persoonlijk en heel teer, maar God is en blijft een Geest. God heeft geen lichaam dat we kunnen zien, maar Zijn openbaring is er niet minder om! God openbaart Zich in Zijn Namen, in Zijn eigenschappen, in Zijn daden, in Zijn Zoon. Als God de Heilige Geest onze ogen opent voor wie we zelf zijn en voor Wie God is, komt het wel heel dichtbij en is God werkelijk. Gods kinderen hebben onvergetelijke godsontmoetingen in de omgang met God, in Zijn Woord en onder de prediking. God geeft diepe indrukken van Zijn rechtvaardigheid en van Zijn goedheid. Hij laat je voelenWie Hij is.We beven als we zien tegen welk een God we gezondigd hebben. We zijn stomverbaasd en heilig blij als God laat weten en merken dat Hij een vergevend God is. De natuur openbaart dat niet. We hebben het Woord nodig. Laten we ook niet vergeten dat God rechtvaardig is en zonden niet tolereert. Wij zondaren vergaan als Hij Zich ten volle aan ons zou laten zien. ‘God zien’ betekent in het Oude Testament sterven.Denk aanwatManoach zei inRichteren 13:22.God is een verterend Vuur, bijWie niemandwonen kan.De duidelijkste en mooiste woorden vind ik in Johannes 1:18 (zie hieronder). De duidelijkste openbaring van God is in Zijn Zoon.Wie Gods Zoon vindt in de Bijbel, vindt feitelijk God Zelf. Als Christus zo uit de Bijbel ons tegemoet treedt, is het onmogelijk voor mij om niet in God geloven. En Jakob noemde den naam dier plaats Pniël; want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Genesis 32:30 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt. 1 Johannes 4:12

20 Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. 3 Johannes 1:11 Afronding 1. Gebruik een (online) concordantie en zoek op ‘niemand meer’. Noem een paar teksten waarin het gaat om Gods heiligheid. 2. Wat zou het doel van ons leven zijn zonder God? 3. Waarom is er geen hoop zonder God? 4. Wat missen Gods kinderen zonder God? 5. Wat zou je zeggen als je verweten wordt in God te geloven terwijl Hij niet bewezen kan worden? 6. Waarom is het per definitie onmogelijk God te bewijzen? 7. Waarom is het zo belangrijk om God tot onze God te hebben? 8. Geef een paar voorbeelden van hoe we God kunnen kennen uit de natuur. 9. Waarom is het volgens Paulus rechtvaardig als heidenen die het Evangelie nooit gehoord hebben, toch verloren gaan?

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==