9789033132285

16 gehouden worden. Daarnaast is het ook goed als we van tijd tot tijd6 gebruikmaken van de geschriften die Gods dienstknechten als een nadere verklaring van Gods Woord laten verschijnen. De Heere God heeft in Zijn kerk immers niet alleen sommigen gegeven als apostelen, profeten en evangelisten, maar ook sommigen als herders en leraars; zie Efeze 4:11.7 Wij moeten dus vooral de geschriften van de apostelen, de profeten en de evangelisten lezen, maar om dat met vrucht te doen, is het ook passend8 dat we zowel het onderwijs9 als de geschriften van getrouwe en rechtzinnige predikanten tot ons nut aanwenden. Dus zowel het mondelinge als het schriftelijke onderwijs van trouwe leraren is voor de gelovigen van groot nut om toe te nemen in de kennis van God. Nu weten we dat wijlen de godzalige Hermannus Faukelius10 tijdens zijn leven u door zijn stem persoonlijk heeft onderwezen – en dat was voor u tot groot genoegen! Hij was dan ook een man met heel grote gaven. Daarom vonden we het raadzaam om verschillende van zijn preken uit te geven – preken die door hemzelf tijdens zijn leven op schrift gesteld en onder u gehouden zijn. We doen dit vooral11 omdat we daarvoor een verzoek kregen, zodat u die door zijn stem in de kennis van God onderwezen bent, nu ook door zijn geschriften na zijn dood dat onderwijs mag ontvangen. Enkele jaren geleden is er van deze auteur al een bundel preken over Psalm 4512 uitgegeven. Dat boek is zó goed ontvangen dat we 6 als nu als dan 7 Efeze 4:11: ‘En Dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars.’ 8 betamelick 9 Leere 10 Mr. Hermannus Faukelius, saliger gedachtenisse; * het WNT zegt van deze uitdrukking: ‘In min of meer eerbiedige toevoegingen bij het noemen van overledenen, waarbij men eigenlijk de verwachting uitspreekt dat deze het eeuwig heil deelachtig zijn, maar waarbij de bet. meestal is verzwakt tot: overleden, wijlen.’ In de hertaling heb ik ‘saliger’ toch proberen te laten uitkomen door het woord ‘godzalige’ toe te voegen. 11 principalicken 12 ’t gene de voornoemde Autheur t’samen gestelt hadde op den 45. Psalm; * Het betreft het boek Bruylofts-liet, ter eeren Jesu Christi gesonghen; inden 45. psalm (...). Verclaert in 48. predicatien (Middelburg: weduwe en erfgenamen van Symon Moulert, 1628).

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==