9789033132285

21 bewijs van. Welnu, wat ligt er dan meer voor de hand dan dat wij u ook gedenktekens van deze waardige man ter hand stellen, waardoor u kunt gesticht worden. We hebben op advies en aanwijzingen van enkele vooraanstaande mensen39 deze preken een algemene titel gegeven40, Jesuat Jehova, dat is: de zaligheid des Heeren.41 Er wordt hierin immers gesproken over de geboorte van Christus, over Zijn besnijdenis, Zijn dood en Zijn opstanding. Daardoor heeft Christus onze zaligheid tot stand gebracht, want in Romeinen 4:25 zegt de apostel dat Hij ‘overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking’. De titel hebben we ontleend aan Genesis 49:18: ‘Op Uw zaligheid wacht ik, Heere.’ De preken over de geboorte van Christus hebben we Immanuël genoemd, omdat Christus toen Hij mens werd uit de vrouw – terwijl Hij tevoren God was en ook God gebleven is – waarachtig Mens en God werd bevonden. De titel is ontleend aan Jesaja 7:14, waar over Immanuël gesproken wordt.42 De preek over de besnijdenis zouden we Tzaddik abdi genoemd hebben, dat wil zeggen: Mijn Knecht, de Rechtvaardige.43 Maar de drukker was wat te snel geweest en had gemeend dat die – alleenstaande – preek goed bij de geboorte paste, en daarom heb ik deze preek maar geen titel gegeven. De preek over het lijden van Christus heet Cippurim, dat is: verzoening, omdat door de dood van Christus voor onze zonden is voldaan.44 Bovendien verwijst deze titel tegelijk naar het jaarlijkse feest van de Joden, dat 39 eerlicke Luyden 40 int gemeen geintituleert 41 * Eigenlijk: ‘de zaligheid des Heeren’. In Genesis 49:18 heeft dat betrekking op de Verbondsnaam, maar in dit boek vooral op de Heere Jezus. De Hebreeuwse woorden werden op de titelpagina van de oorspronkelijke editie uit 1633 vermeld; zie de afbeelding daarvan in dit boek. 42 Jesaja 7:14: ‘Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam Immanuël heten.’ 43 * Dit verwijst naar Jesaja 53:11: ‘Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.’ 44 * In de hertaling zijn de Hebreeuwse titels bij de laatste preken weggelaten.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4OQ==